Ilmattaren sähkönmyyntiehdot

Ilmatar sähkönmyyntiehdot 6/2021

Näitä sähkönmyyntiehtoja sovelletaan Ilmatar Energy Oy:n (”Ilmatar”) ja asiakkaan (”Asiakas”) välisissä sähkösopimuksissa (”Sopimus”). Mikäli näissä sähkönmyyntiehdoissa ei toisin ole määrätty, sovelletaan Sopimukseen lisäksi Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME2014). SME2014-sähkönmyyntiehtoihin voi
tutustua Ilmattaren verkkosivuilla osoitteessa www.ilmatar.fi sekä Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla.

Sopimus voidaan tehdä Suomessa kaikille niille paikkakunnille, jotka ovat yhteydessä Suomen valtakunnanverkkoon. Sähkön siirrosta toimituskohteeseen huolehtii paikallinen jakeluverkon haltija erillisen Asiakkaan ja jakeluverkon haltijan välisen sopimuksen mukaisesti, eikä sähkön siirto siten ole osa Ilmattaren kanssa tehtävää Sopimusta.

1. Sopimuksen solmiminen, peruminen ja irtisanominen

Tilausta tehdessä Asiakas vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli tiedoissa on virheitä tai puutteita, Ilmatar pyrkii olemaan yhteydessä Asiakkaaseen
mahdollisimman pian virheen tai puutteen havaitsemisen
jälkeen.

Verkkosivuilla tehdyt tilaukset ja sopimukset katsotaan kuluttaja-asiakkaiden osalta etämyynniksi, joihin pätee aina kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden maksuton peruutusoikeus. Tilauksen perumisesta tulee ilmoittaa Ilmattarelle määräajan kuluessa kirjallisesti esim. sähköpostitse tai verkkosivuilla www.ilmatar.fi yhteydenottolomakkeella. Peruutusoikeus ei koske tilanteita, joissa sähköntoimitus on aloitettu Asiakkaan toiveesta jo ennen 14 vuorokauden perumisajan umpeutumista tai mikäli sopimus on tehty edustajan myymässä.

Sopimusasiakirjat muodostavat Sopimuksen sisällön. Jos myyntisopimuksen ja siinä mainittujen dokumenttien sisällöt ovat ristiriitaiset keskenään, sovelletaan ja tulkitaan
asiakirjoja seuraavassa numerojärjestyksessä:

1. Myyntisopimus

2. Ilmatar sähkönmyyntiehdot 6/2021; ja

3. Energiateollisuus ry:n suosittelemat
sähkönmyyntiehdot (SME 2014)

Ilmatar huomioi Asiakkaan toivomuksen sähköntoimituksen aloituspäivästä, mutta ei vastaa mahdollisesta viivästymisestä aiheutuvasta haitasta. Mikäli Sopimuksen voimaan astuminen estyy Asiakkaan aikaisemman sähkösopimuksen määräaikaiskauden takia, on Ilmattarella 180 päivää kestävä valtuutus saattaa Sopimus voimaan ilman Asiakkaan erillistä valtuutusta.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus 14 päivän ja Ilmattarella 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisoikeus ei koske määräaikaista sopimusta pois lukien tilanteet, jossa irtisanominen johtuu Asiakkaan muutosta.

2. Sähkönkulutuksen mittaaminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkon haltija. Sähkönkulutus laskutetaan jälkikäteen toteutuneen kulutuksen mukaan tai kiinteänä veloituksenakuukausittain. Ilmatar pidättää oikeuden ilman eri ilmoitusta halutessaan siirtää alle 12 euron kulutuslaskun veloituksen seuraavan laskun yhteyteen.

Sopimuksella voi olla perusmaksu, joka laskutetaan kuukausittain tai perusmaksun ollessa vuosiperusteinen, vuosittain 12 kuukauden välein kunkin 12 kuukauden jakson alkaessa. Maksettua perusmaksua ei hyvitetä Sopimuksen päättyessä.

Asiakas voi valita laskutustavaksi joko sähköpostitse toimitettavan laskun (maksuton) tai postitse toimitettavan paperilaskun (maksuton). Kuluttaja-asiakas voi tehdä elaskusopimuksen verkkopankissa saatuaan ensimmäisen laskunsa (maksuton).

Sähkönsiirron laskuttamisesta vastaa paikallinen jakeluverkon haltija.

3. Asiakkaan maksukyvyn tarkistaminen

Ilmatar pidättää oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli Asiakkaalla ilmenee voimassa olevia maksuhäiriöitä tai puutteita luottokelpoisuudessa, Ilmatar voi a) edellyttää kohtuullista vakuutta Sopimuksen aloittamiseksi, tai b) edellyttää kohtuullista ennakkomaksua saataviensa turvaamiseksi, tai c) pidättäytyä solmimasta sähkösopimusta Asiakkaan kanssa. Vakuudelle tai ennakkomaksulle ei makseta korkoa.

4. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus Sopimuksen mukaisiin sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Ilmatar ilmoittaa Asiakkaalle näiden muutosten vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Ilmatar voi muutoin muuttaa sopimusehtoja ja toistaiseksi voimassa olevia hintoja ilmoittamalla niistä Asiakkaalle kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmatar ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen Asiakkaan sopimuksentekovaiheessa ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

5. Muut ehdot

Ilmatar ei vastaa Asiakkaalle asioinnista, selvityksistä aiheutuneista tai muista suorista tai välillisistä asiakkuuteen liittyvistä kustannuksista.

Määräaikaisen sopimuksen määräajan päättyessä Ilmatar lähettää Asiakkaalle tarjouksen uudesta sopimuskaudesta. Mikäli määräaikaista sopimusta ei irtisanota 14 vuorokautta ennen määräajan päättymistä, Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Ilmattaren kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakkaan irtisanoessa toistaiseksi voimassa oleva sopimus Ilmatar pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta mahdolliset sähkönkatkaisuun ja kytkentään liittyvät kustannukset paikallisen jakeluverkon haltijan hinnaston mukaisella hinnalla lisättynä 20 euron käsittelymaksulla. Käsittelymaksu koskee myös aloitettua katkaisuprosessia sisältäen mahdollisen uudelleenkytkennän.

Erillisveloitetut palvelut:
✓ Ylimääräisen suorituksen palautus: 10 €
✓ Valtakirjan käsittelykulu: 10 €
✓ Asiakirja- ja selvitystyöt (alkava 30 min): 30 €

Toimitusvelvollisen Asiakkaan kohdalla sovelletaan Ilmatar
Tuuli myyntituotetta.

6. Tuotekohtaiset myyntiehdot

Ilmatar Tuuli

a) Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän irtisanomisoikeudella.

b) Hinta voi muuttua, mutta hinnan muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen.

Ilmatar Tuuli Spot Tunti

a) Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän irtisanomisoikeudella.

b) Hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin tuntikohtaisen Suomen aluehinnan mukaan. Asiakkaalta laskutetaan kunakin tuntina käytetystä energiasta kyseisen tunnin Suomen alueen spot-hinta lisättynä myyntisopimuksen mukaisella välityspalkkiolla. Välityspalkkio voi muuttua yhden (1) kuukauden ennakkoilmoituksella.

c) Tuntikohtaisia energian kulutusta tai hintoja ei eritellä sähkölaskulla.

d) Optiona sopimuksessa olevat ”Hintakatto” ja ”Hintalattia” –ominaisuudet rajaavat kunakin tuntina laskutettavan enimmäishinnan ja vähimmäishinnan. Sopimusoption hinta määräytyy käytetyn energian mukaisesti kiinteällä suojausmarginaalilla lisättynä Suomen alueen spot-hintaan, kuitenkin vähintään 0,4 senttiä/kWh.

Ilmatar Tuuli Spot Kuukausi

a) Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän irtisanomisoikeudella.

b) Hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin tuntikohtaisen Suomen aluehinnan kuukausikeskiarvon mukaan. Asiakkaalta laskutetaan käytetystä energiasta kyseisen kuukauden Suomen
alueen spot-hinnan keskiarvo lisättynä myyntisopimuksen mukaisella välityspalkkiolla.

Ilmatar Tuuli12

a) Määräaikainen 12 kk voimassa oleva sopimus. Sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Ilmatar Tuuli sopimuksena.

b) Hinta on kiinteä 12 kuukauden sopimusjakson ajan.

Ilmatar Tuuli24

a) Määräaikainen 24 kk voimassa oleva sopimus. Sopimuskauden jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Ilmatar Tuuli sopimuksena.

b) Hinta on kiinteä 24 kuukauden sopimusjakson ajan.

Ilmatar Tuuli Paketti S

a) Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän irtisanomisoikeudella.

b) Sopimuksen kiinteä kuukausimaksu perustuu 2.400 kWh (200 kWh/kk) vuosikäyttöarviolle.

c) Sopimuksen hinta voi muuttua 3 kuukauden välein.

d) Kulutusperusteinen tasauslasku toimitetaan 3 kk välein. Mikäli kulutus ylittää 3 kuukauden tasausjaksoissa 600 kWh, veloitetaan 600 kWhylimenevältä osalta Sopimuksen mukainen ylitysmaksu per kWh ja vastaavasti kulutuksen alittaessa hyvitetään 600 kWh alittavalta osalta
sopimuksen mukainen alitusmaksu.

e) Sopimus on tarkoitettu pienehkön kerrostaloasunnon sähkösopimukseksi. Ilmatar pidättää oikeuden muuttaa Sopimus toiseksi sopimustyypiksi, mikäli ilmenee, että sähkönkäyttö poikkeaa oleellisesti Sopimuksen tarkoituksen mukaisesta käytöstä tai muusta perustellusta syystä.

Ilmatar Tuuli Paketti L

a) Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän
irtisanomisoikeudella.

b) Sopimuksen kiinteä kuukausimaksu perustuu 6 000 kWh (500 kWh/kk) vuosikäyttöarviolle.

c) Sopimuksen hinta voi muuttua 3 kuukauden välein.

d) Kulutusperusteinen tasauslasku toimitetaan 3 kk välein. Mikäli kulutus ylittää 3 kuukauden tasausjaksoissa 1 500 kWh, veloitetaan 1 500 kWh ylimenevältä osalta Sopimuksen mukainen ylitysmaksu per kWh ja vastaavasti kulutuksen alittaessa hyvitetään 1 500 kWh alittavalta osalta Sopimuksen mukainen alitusmaksu.

e) Sopimus on tarkoitettu ei sähkölämmitteisen isohkon kerrostalo- tai rivitaloasunnon sähkösopimukseksi. Ilmatar pidättää oikeuden muuttaa Sopimus toiseksi sopimustyypiksi, mikäli ilmenee, että sähkönkäyttö poikkeaa oleellisesti Sopimuksen tarkoituksen mukaisesta käytöstä tai muusta perustellusta syystä.