Vastuullisuus ohjaa tekemistämme

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

Me Ilmattarella uskomme, että puhdas ja uusiutuva energia on avain parempaan maailmaan.

Tavoitteenamme on auttaa luomaan yhteiskunta ja maailma, joka käy kokonaan uusiutuvalla energialla, ja haluamme tehdä sen mahdollisimman kestävällä tavalla.

Koko liiketoimintamme on omistettu ratkaisemaan yksi maapallon tärkeimmistä ja monimutkaisimmista haasteista. Ja ratkaisuna tavoitteemme on rakentaa ja omistaa yksi suurimmista uusiutuvan energian tuotantokannoista Suomessa ja Pohjoismassa.

Toimittamalla luotettavaa ja edullista uusiutuvaa energiaa olemme energiamurroksen eturintamassa yhdessä  asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. 

Hankekehityksemme ja rakentamisen toimintomme pyrkivät minimoimaan ympäristövaikutukset kaikessa työssään. 

Päästövähennyksien lisäksi edistämme kiertotaloutta ja energiatehokkaita toimintamalleja yhdessä kotimaisten ja globaaleiden kumppaneidemme kanssa.

Lue Ilmattaren vastuullisuuskatsaus 2023

Lue Ilmattaren vastuullisuuskatsaus 2022

Kestävän kehityksen tavoitteet Ilmattaren toiminnan keskiössä

Ilmatar on ollut YK:n Global Compact:in jäsen vuodesta 2021 lähtien. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteumista liiketoiminnassamme. Liiketoiminnalle keskeisemmät tavoitteet ovat seuraavat:

Tavoite 3:
Terveyttä ja hyvinvointia.
Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tuotamme hankepaikkakunnille merkittäviä aluetaloudellisia hyötyjä.

Tavoite 7:
Edullista ja puhdasta energiaa.
  Tuotamme uusiutuvaa energiaa ja lisäämme uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tarjontaa markkinoilla.

Tavoite 8:
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.
Pidämme huolen työntekijöistämme ja kasvamme vastuullisesti. Pyrimme edistämään uusiutuvan energian ympärille syntyvää taloudellista kasvua.

Tavoite 9:
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.
Hyödynnämme voimaloissa uusinta teknologiaa ja huolehdimme voimaloiden pitkästä käyttöiästä ja jatkuvasta energiantuotannosta. Rakennamme uutta sähköinfrastruktuuria Suomeen ja Pohjoismaihin.

Tavoite 12:
Vastuullista kuluttamista.
 Säästämme ja kierrätämme materiaaleja aina kun se on mahdollista. Mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisen, uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kuluttamisen.

Tavoite 13:
Ilmastotekoja. Uusiutuvaa energiaa tuottamalla ja vihreää siirtymää edistämällä teemme suuren ilmastoteon, ja vähennämme omia ja asiakkaidemme päästöjä.

Tavoite 14:
Vedenalainen elämä. Huomioimme merenpohjan ja meren hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden suunnitellessamme merituulivoimaa.

Tavoite 15:
Maanpäällinen elämä. Pidämme huolta ympäristöstä ja ihmisistä. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on vastuullisuustyömme keskiössä sekä tuuli- että aurinkovoimahankkeissa.

Tavoite 17:
Yhteistyö ja kumppanuus. Yhteistyökumppanien avulla mahdollistamme uudet innovaatiot ja edistämme vihreää siirtymää yhteiskunnassa. Olemme vastuullinen kumppani ja vaadimme vastuullisuutta myös sidosryhmiltämme.

Sitoutuminen  YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on Ilmattarelle hyvin luontevaa. Ilmastonmuutoksen torjuminen  on elintärkeää kaikkien tavoitteiden onnistumisen kannalta. Puhdas ja edullinen energia on keskeisin väline  taistelussa ilmastokriisiä vastaan.

Energia uudesta, valmistuvasta tuulivoimalasta on vaikuttavin yksittäinen ympäristöteko.

Lue vastuullisuukatsaus

Ilmattaren vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme ja -tavoitteemme perustuvat kaksoisolennaisuusanalyysiin, joka arvioi liiketoimintamme vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön (sisältä ulospäin) sekä siihen liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet (ulkoa sisäänpäin). Sidosryhmämme arvioivat, että tärkeimmät vastuullisuusteemat, joihin meidän tulee liiketoiminnassamme keskittyä, ovat:

 • Energiamurroksen mahdollistaja

Ilmatar on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa mahdollisimman kestävästi. Ilmatar vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tuottamalla fossiilivapaata uusiutuvaa energiaa. Meille pelkkä positiivinen kädenjälki ei riitä. Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme, mukaan lukien toimitusketjumme hiilijalanjälkeä, josta suurin osa päästöistämme on peräisin. Arvioimme jatkuvasti myös ilmastoriskien vaikutuksia liiketoimintaamme.

 • Luonnon monimuotoisuutta ja kiertotaloutta edistävät toimet

Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi Ilmatar etsii parhaita käytettävissä olevia maankäyttöön ja sen muokkaukseen liittyviä ratkaisuja luonnon  monimuotoisuuden varjelemiseksi ja mahdollisten kielteisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Ilmatar pyrkii kehittämään luonnon monimuotoisuutta tukevaa ja kiertotaloutta edistävää toimintaa sekä minimoimaan haitallisia vaikutuksia luontoon tai eläimiin.

 • Ihmisoikeudet ja työturvallisuus toimitusketjuissa

Suurimman osan mahdollisista ihmisoikeus-, työterveys- ja turvallisuusriskeistä aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista ollessa toimitusketjussa, Ilmatar pyrkii puuttumaan näihin valitsemalla yhteistyökumppanit ja urakoitsijat huolellisesti. Seuraamalla näiden toimintaa ja asettamalla parannustavoitteita Ilmatar edistää ihmisoikeuksia koko toimitusketjussa. Tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista viestitään avoimesti koko uusiutuvan energian arvoketjun vastuullisuuden edistämiseksi.

 • Houkutteleva työnantaja

Merkityksellinen työ ajaa Ilmatarta ja sen työntekijöitä. Ilmatar keskittyy hyvinvoinnin takaamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Ilmatar vaalii monimuotoisuutta ja tarjoaa tasavertaiset uramahdollisuudet houkutellakseen tiimiinsä parhaat mahdolliset tekijät.

 • Aktiivinen yhteisön jäsen

Ilmatar haluaa olla aktiivinen jäsen yhteisöissä ja alueilla, joissa se toimii. Taaten samalla myös turvallisen ympäristön kaikille alueiden käyttäjille. Ilmatar toimii aktiivisesti paikallisyhteisöjen kanssa hankkeiden eri vaiheissa ymmärtääkseen heidän toiveitaan ja vastatakseen mahdollisiin huolenaiheisiin.

 • Vastuullinen ja reilu toimija

Ilmatar toimii läpinäkyvästi, eettisesti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti hyvän hallintotavan periaatteita noudattaen. Samalla vaadimme myös vastapuolten noudattavan samoja korkeita standardeja. Ilmatar toimii oikeudenmukaisena veronmaksajana ja kieltäytyy tiukasti kaikista kilpailunvastaisista toimista sekä lahjonnasta ja korruptiosta.

Jokaiseen olennaiseksi valittuun teemaan olemme myös asettaneet numeeriset ja mitattavat tavoitteet vuoteen 2027 mennessä. Nämä tavoitteet ovat linjassa yhtiön strategian kanssa ja raportoimme niiden etenemisestä vuosittain vastuullisuuskatsauksessa.

Vastuullisuustavoitteemme

1 Energiamurroksen mahdollistaja 

 • 4GW uusiutuvan energian tuotantoa
 • Co2-päästöjen pienentäminen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti
 • Energian kulutus 100% uusiutuvista energialähteistä
 • Ilmastoriskikartoitus kattaa 100% omista energian tuotantolaitoksista

2 Luonnon monimuotoisuutta ja kiertotaloutta edistävät toimet

 • Luontoselvitys tehty 100% uusiutuvan energian hankkeista
 • 100% asennetuista aurinkopaneeleista kierrätetään elinkaaren lopussa

3 Ihmisoikeudet ja työturvallisuus toimitusketjuissa

 • Ihmisoikeussitoumus sisällytettynä 100% hankintasopimuksista
 • LTIF* <4 sisältäen urakoitsijat

4 Houkutteleva työnantaja

 • eNPS* tulos >40
 • 100% työntekijöistä on kehityssuunnitelma
 • Naisten osuus korkeimmissa johtotehtävissä >40%
 • Nollatoleranssi ahdistelulle

5 Aktiivinen yhteisön jäsen

 • 100% hankkeista järjestetty julkinen kuulemistilaisuus
 • 100% hankkeista on nimetty ja tavoitettavissa oleva hankekehityspäällikkö

6 Vastuullinen ja reilu toimija

 • Nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle
 • 100% työntekijöistä käynyt yritysvastuukoulutuksen (sis. eettiset toimintaohjeet, ihmisoikeudet, ympäristöpolitiikka ja lahjonnanvastainen toiminta)

*LTIF = lost time incident frequency

*eNPS = employee net promoter score

Unelmamme on maailma, joka käy uusiutuvalla energialla

Tule mukaan tekemään kanssamme työtä ilmaston puolesta!

Ota yhteyttä