Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Sitoutuminen YK:n periaatteisiin

Ilmatar on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvään periaatteeseen:

 • Yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelua ja varmistaa, etteivät he ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksissa.
 • Yritysten tulisi puolustaa yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista.
  • kaikenlaisen pakkotyön poistaminen
  • lapsityövoiman tehokas poistaminen
  • syrjinnän poistaminen työssä ja ammatissa
 • Yritysten tulisi tukea ennalta varautuvaa lähestymistapaa ympäristöhaasteisiin ja tehdä aloitteita ympäristövastuun lisäämiseksi; ja kannustaa ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä ja levittämistä
 • Yritysten tulisi torjua korruptiota kaikissa muodoissaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta

YK:n Global Compactin tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen

 1. Arvioi

Osana YK:n Global Compact Business and Human Rights -koulutusohjelmaa olemme arvioineet yrityksemme potentiaaliset ihmisoikeusvaikutukset, jotka liittyvät globaaleihin toimitusketjuihimme. Tunnistamamme merkittävimmät ihmisoikeusvaikutukset olivat:

– Työntekijöiden terveys ja turvallisuus valmistuksessa, rakentamisessa ja huoltotehtävissä
– Työoikeudet valmistavan teollisuuden maissa
– Lapsityövoima ja pakkotyö aurinkopaneelien ja akkujen toimitusketjuissa
– Maankäyttöoikeudet alkuperäiskansojen alueilla

Keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia arvioitaessa kiinnitimme erityistä huomiota haavoittuvien ihmisten kuten lasten, naisten, vähemmistöjen, siirtotyöläisten ja alkuperäiskansojen oikeuksiin.

 1. Integroi ja toimi

Koska suurin osa mahdollisista ihmisoikeus- ja työterveys- ja turvallisuusriskeistä aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista ovat toimitusketjuissa, pyrimme välttämään näitä valitsemalla yhteistyökumppanit ja urakoitsijat huolellisesti, sekä seuraamalla heidän toimintaansa ja asettamalla kehitystavoitteita.

Eettisissä toimintaohjeissamme (Code of conduct) kuvailemme arvomme ja periaatteemme, joita noudatamme. Edellytämme myös kaikilta toimittajilta ja urakoitsijoilta sitoutumista toimintaohjeisiimme.

Integroidaksemme ihmisoikeussitoumuksemme ja toimiaksemme sen mukaisesti olemme ottaneet käyttöön hyväksytyn toimittajien valintaprosessin ja tiukat kriteerit hankintatoiminnallemme. Mahdollisten riskien vähentämiseksi nämä vaatimukset sisältyvät kaikkiin toimittaja-, kumppani- ja myyjäsopimuksiimme. Konkreettisia esimerkkejä näistä toimista ovat meidän ESG due diligence -prosessi ja paikan päällä tehtävät auditoinnit. Valtuutamme myös kolmannen osapuolen suorittamaan tiettyjä ESG-auditointeja korkean riskin maissa.

Turvallisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan toiminnan varmistamiseksi kaikilla Ilmatar-työmailla olemme päivittäneet työturvallisuusohjeet.

 1. Seuraa

Ihmisoikeudet ja turvallisuus toimitusketjuissa todettiin myös olennaiseksi aiheeksi kaksoisolennaisuusanalyysissämme. Nämä sosiaalisen vastuun teemat ovat myös vastuullisuusstrategiamme ja -tavoitteidemme ytimessä. Näitä tavoitteita seurataan ja raportoidaan vuosittain vastuullisuusaportissamme.

Ilmattaren ihmis- ja työoikeuksiin liittyvät tavoitteet 2024-2027:

– Ihmisoikeussitoumus on integroitu 100% toimitussopimuksiin
– LTIF <4 mukaan lukien urakoitsijat
– Naiset korkeimmissa johtotehtävissä > 40 %
– Nollatoleranssi häirintää kohtaan
– Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota vastaan
– 100 % henkilöstöstä on koulutettu hallinto- ja ohjausjärjestelmiin (sis. käytännesäännöt, korruption torjunta, ihmisoikeudet, ympäristöpolitiikka)

Jatkamme työtä toimitusketjuisamme seuraamalla toimittajiemme suorituskykyä ja tiedottamalla avoimesti riskeistä. Olemme myös ottaneet käyttöön digitaalisia työkaluja pakotelistojen seurantaan.

 1. Kommunikoi

Ilmatar edistää ihmisoikeuksia koko toimitusketjussaan ja viestii läpinäkyvästi toimenpiteistä ja tuloksista arvoketjun vastuullisuuden edistämiseksi. Tiedotamme edistyksestämme säännöllisesti vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme ja digitaalisissa kanavissamme.

Vähimmäistason suojatoimien arviointi

Ilmattaren toimintaan liittyvän ihmisoikeuskäytäntöjen kattavan arvioinnin jälkeen kolmas osapuoli on tullut siihen tulokseen, että Ilmatar noudattaa EU:n taksonomiassa asetettuja vähimmäistason suojatoimia.

Arvioinnissa todettiin ilmeiseksi se, että Ilmatar on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen tukemiseen ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kestävä kehitys on päätöksentekoprosesseja ohjaava ydinperiaate, ja arviointi on tuonut esiin useita myönteisiä käytäntöjä, jotka liittyvät ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan integroimiseen liiketoiminnassamme. Tämä kuvastaa ennakoivaa lähestymistapaamme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja hyvään hallintotapaan.

Whistleblowing

Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkeen ihmisoikeuksia rikkovaan ja epäeettiseen toimintaan, joka on toimintaohjeidemme vastaista.  Pyydämme ilmoittamaan epäilemästäsi väärinkäytöksestä, joka liittyy eettisten periaatteiden, yrityksen arvojen tai lainvastaiseen toimintaan. Kannustamme tuomaan mahdolliset rikkomukset tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Whistleblowing-ilmoituskanava