Projects

Isosuo

Punkalaidun Suunnitteluvaiheessa

Isosuo numeroina

36 - 45 MW

Kokonaisteho

6

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Isosuon tuulivoimahanke sijaitsee Punkalaitumen kunnan lounaisosassa. Tuulipuiston alue sijoittuu pääosin entiselle turvetuotantoalueelle ja osittain metsätalouskäytössä olevalle alueelle. Sijoittuminen entiselle turvetuotantoalueelle vähentää rakentamisen vaikutuksia metsiin ja mahdollistaa uuden puhtaan energian tuotannon alueella, jolla on jo pitkät perinteet energiantuotannossa. Tuulivoimaloiden sijoittuminen voimakkaasti ihmisen muokkaamaan elinympäristöön, noin 1,5 kilometrin vähimmäisetäisyys lähimpään asutukseen ja alueen hyvät tuuliolot tekevät Isosuon alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Isosuon tuulivoima-alueelle on laadittu tuulivoimaosayleiskaava, jonka Punkalaitumen kunta on hyväksynyt vuonna 2015. Kaava sallii Isosuon alueelle enimmillään kuuden tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin yhteydessä kattavasti, ja alueelta on laadittu mm. monipuoliset luontoselvitykset, selvitetty hankkeen maisemavaikutuksia sekä tutkittu vaikutukset ihmisten asumisviihtyvyyteen ja terveyteen.

Tuulipuiston toiminta ei rajoita alueen käyttämistä muuhun toimintaan, kuten marjastukseen, sienestykseen, ulkoiluun ja metsästykseen. Näiden osalta pitää kuitenkin ottaa huomioon alueen muut rajoitteet, kuten edelleen harjoitettavan turvetuotannon vaikutus alueella liikkumiseen.

Ilmatar on tutkinut Isosuon hankekehityksen yhteydessä myös läheisen Arkkuinsuon kehittämistä tuulivoimatuotantoon, mutta alueelle ei tällä hetkellä suunnitella tuulivoimaloita.

Isosuon tuulivoimapuiston rakentamisen aikataulu on riippuvainen siitä, koska myönnetyt rakennusluvat saavat lainvoiman. Rakentaminen on mahdollista aloittaa vuonna 2024, jolloin tuotannon aloitus tapahtuisi vuoden 2025 aikana.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Ilmatar on kehittänyt Isosuon ja Arkkuinsuon tuulivoimahankkeita läheisessä yhteistyössä YIT Rakennus Oy:n kanssa. Ilmatar on sittemmin ostanut YIT:n osuuden projektiyhtiön osakekannasta ja vastaa nyt täysin hankkeiden jatkokehittämisestä.

Ilmatar edistää Isosuon tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Punkalaidun.

 

Punkalaitumen kunta on kuuluttanut Isosuon tuulivoimahankkeen mahdollistavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan lainvoimaiseksi 9.3.2020. Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontajaosto on myöntänyt rakennusluvat suunnitelluille tuulivoimalalle 30.3.2021. Rakennusluvat mahdollistavat kuuden, kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 210 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen.  Rakennusluvista jätetyt valitukset ovat tällä hetkellä käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta ratkaisu on odotettavissa loppuvuodesta 2023. Isosuolla on parhaillaan käynnissä tuulimittaukset, jotka mahdollistavat lopullisen investointipäätöksen tekemisen rakennuslupien saatua lainvoiman.

 

Lisätietoja antaa

Jussi Mäkinen
Hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]