Projects

Isosuo

Punkalaidun Suunnitteluvaiheessa

Isosuo numeroina

2-6

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Isosuon tuulivoimahanke sijaitsee Punkalaitumen kunnan lounaisosassa. Tuulipuiston alue sijoittuu pääosin entiselle turvetuotantoalueelle ja osittain metsätalouskäytössä olevalle alueelle. Sijoittuminen entiselle turvetuotantoalueelle vähentää rakentamisen vaikutuksia metsiin ja mahdollistaa uuden puhtaan energian tuotannon alueella, jolla on jo pitkät perinteet energiantuotannossa. Tuulivoimaloiden sijoittuminen voimakkaasti ihmisen muokkaamaan elinympäristöön, noin 1,5 kilometrin vähimmäisetäisyys lähimpään asutukseen ja alueen hyvät tuuliolot tekevät Isosuon alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Isosuon tuulivoima-alueelle on laadittu tuulivoimaosayleiskaava, jonka Punkalaitumen kunta on hyväksynyt vuonna 2015. Kaava sallii Isosuon alueelle enimmillään kuuden tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin yhteydessä kattavasti, ja alueelta on laadittu mm. monipuoliset luontoselvitykset, selvitetty hankkeen maisemavaikutuksia sekä tutkittu vaikutukset ihmisten asumisviihtyvyyteen ja terveyteen.

Tuulipuiston toiminta ei rajoita alueen käyttämistä muuhun toimintaan, kuten marjastukseen, sienestykseen, ulkoiluun ja metsästykseen. Näiden osalta pitää kuitenkin ottaa huomioon alueen muut rajoitteet, kuten edelleen harjoitettavan turvetuotannon vaikutus alueella liikkumiseen.

Ilmatar on kehittänyt Isosuon tuulivoimahankkeita läheisessä yhteistyössä YIT Rakennus Oy:n kanssa. Ilmatar on sittemmin ostanut YIT:n osuuden projektiyhtiön osakekannasta ja vastaa nyt täysin hankkeen jatkokehittämisestä.

Ilmatar edistää Isosuon tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Punkalaidun.

Punkalaitumen kunta on kuuluttanut Isosuon tuulivoimahankkeen mahdollistavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan lainvoimaiseksi 9.3.2020. Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontajaosto on myöntänyt rakennusluvat kuudelle korkeintaan 210 metriä korkealle tuulivoimalalle 30.3.2021. Rakennusluvista tehty valitus johti hallinto-oikeudessa neljän rakennusluvan kumoamiseen eikä asiassa myönnetty valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näin ollen hankealueella on kaksi lainvoimaista tuulivoimalan rakennuslupaa.

Isosuolla toteutettavat tuulimittaukset saadaan valmiiksi syyskuussa 2023. Ilmatar selvittää hankkeen teknistaloudellista toteutettavuutta kahden voimalan osalta sekä mahdollisia jatkotoimia uusien rakennuslupien hankkimiseksi. Ilmatar selvittää myös aurinkovoiman rakentamista osana hankekokonaisuutta.

 

Lisätietoja antaa

Ville Huovinen
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]