Projects

Konikallio

Ikaalinen ja Hämeenkyrö Suunnitteluvaiheessa

Konikallio numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

15

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueilla sijaitsevalla Konikallion alueella. Alustavien suunnitelmien perusteella alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 15 tuulivoimalaa. Alue tukeutuu vahvasti Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettuun tuulivoima-alueeseen (Konikallio-Kivinevankalliot).Ilmatar on jättänyt sekä Ikaalisten kaupungille että Hämeenkyrön kunnalle hakkeesta kaavoitusaloitteet, jotka on hyväksytty Hämeenkyrön kunnanhallituksessa 21.6.2021 ja Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnassa 14.9.2021.

Konikallion hankkeessa sekä Ikaalisiin että Hämeenkyröön laaditaan omat tuulivoimaosayleiskaavat ja niiden rinnalla toteutettava erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sekä kaavoitus- että YVA-menettely pyritään Konikallion hankkeessa kuitenkin yhteensovittamaan esimerkiksi kuulutusten, nähtävilläolojen ja yleisötilaisuuksien osalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut hankkeen YVA-ohjelman nähtäville 9.2.2022. Hankkeen YVA-ohjelmaan voi tutustua hankkeen YVA-sivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/KonikalliontuulivoimahankeYVA

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Ajankohtaista

Konikallion hankkeen osalta alkuvuodesta 2023 on käynnissä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatiminen sekä molempien kuntien osayleiskaavaluonnosten valmistelu. YVA-selostus ja kaavaluonnokset on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville Pirkanamaan ELY-keskuksen ja kuntien toimesta huhti-toukokuussa 2023.

Osana YVA-selostusta laaditaan hankkeen maisemavaikutusten arviointi. Tämän lisäksi Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy on toteuttanut 3D-mallinnukseen perustuvan havinnevideon, joka havainnollistaa tuulivoimaloiden näkymistä ja maisemavaikutuksia hankkeen lähialueella. Videoon pääsette tutustumaan klikkaamalla oheista linkkiä: https://www.youtube.com/watch?v=xT8SEdujuts

 

Havainnevideon kuvauspaikat

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Lisätiedot

Lauri Vierto
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]