< Projects

Konikallio

Ikaalinen ja Hämeenkyrö Suunnitteluvaiheessa

Konikallio numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

15

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueilla sijaitsevalla Konikallion alueella. Alustavien suunnitelmien perusteella alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 15 tuulivoimalaa. Alue tukeutuu vahvasti Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettuun tuulivoima-alueeseen (Konikallio-Kivinevankalliot).

Ilmatar on jättänyt sekä Ikaalisten kaupungille että Hämeenkyrön kunnalle hakkeesta kaavoitusaloitteet, jotka on hyväksytty Hämeenkyrön kunnanhallituksessa 21.6.2021 ja Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnassa 14.9.2021.

Alla olevassa Konikallion tuulivoimahankealueen kartassa on alustava kaava-alue on esitetty sinisellä korostuksella. Tuulivoimaloiden määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat alkavan kaavaprosessin ja tulevien selvitysten myötä.

Konikallion kartta

Hanke on saanut maanomistajilta vahvan tuen. Ilmatar on solminut alueella maanvuokrasopimuksia ja sopimusten solmiminen jatkuu. Maanomistajien toivotaan olevan yhteydessä Ilmattareen.

Ensimmäiset melu- ja välkeanalyysit ovat valmistuneet, ja molemmissa pysytään ohjearvojen sisällä. Lisäksi Ilmatar on teettänyt sekä Ikaalisten että Hämeenkyrön puolelta alustavia havainnekuvia sekä näkymäalueanalyysin. Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi perustuvat alustavaan voimalasijoitteluun sekä voimaloihin, joiden napakorkeus on 225 metriä ja roottorin halkaisija 250 metriä. Lopulliset voimalasijainnit ja voimaloiden korkeudet täsmentyvät hankkeen luvitusvaiheen aikana.

Meluanalyysi

Välkeanalyysi

Havainnekuva Ikaalinen, kirjaston ranta (16 mm objektiivi)

Havainnekuva Hämeenkyrö, Vesajärvi (16 mm objektiivi)

Näkymäalueanalyysi

Kuvanottopaikat ja havainnekuvissa sekä näkymäalueanalyysissä käytetyt voimalasijainnit

Konikallion hankkeessa sekä Ikaalisiin että Hämeenkyröön laaditaan omat tuulivoimaosayleiskaavat ja niiden rinnalla toteutettava erillinen ympäristövaikutusten arviointi menettely (YVA). Sekä kaavoitus- että YVA-menettely pyritään Konikallion hankkeessa kuitenkin yhteensovittamaan esimerkiksi kuulutusten, nähtävilläolojen ja yleisötilaisuuksien osalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Hankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ja YVA-ohjelman arvioidaan tällä hetkellä tulevan nähtäville vuodenvaihteen tienoilla. Arvioitu kaavan hyväksyminen ajoittuisi Konikallion hankkeessa vuoden 2023 alkupuoliskolle.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Lisätietoja projektista antaa

Lauri Vierto

Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 50 376 5204
lauri.vierto@ilmatar.fi