Projects

Konikallio

Ikaalinen ja Hämeenkyrö Suunnitteluvaiheessa

Konikallio numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

15

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueilla sijaitsevalla Konikallion alueella.

Alustavien suunnitelmien perusteella alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 15 tuulivoimalaa. Alue tukeutuu vahvasti Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettuun tuulivoima-alueeseen (Konikallio-Kivinevankalliot).

Ilmatar on jättänyt sekä Ikaalisten kaupungille että Hämeenkyrön kunnalle hakkeesta kaavoitusaloitteet, jotka on hyväksytty Hämeenkyrön kunnanhallituksessa 21.6.2021 ja Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnassa 14.9.2021.

Konikallion hankkeessa sekä Ikaalisiin että Hämeenkyröön laaditaan omat tuulivoimaosayleiskaavat ja niiden rinnalla toteutettava erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sekä kaavoitus- että YVA-menettely pyritään Konikallion hankkeessa kuitenkin yhteensovittamaan esimerkiksi kuulutusten, nähtävillä olojen ja yleisötilaisuuksien osalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä ja YVA-ohjelma oli nähtävillä 9.2.-11.3.2022. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta 11.4.2022, jonka jälkeen hankevastaava on käynnistänyt YVA-selostuksen laatimisen. Hankkeen YVA-materiaaliin voi tutustua hankkeen YVA-sivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/KonikalliontuulivoimahankeYVA

Ajankohtaista

Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.2.2024 päättänyt asettaa hankkeen osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja pyytää sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet. Hämeenkyrön kunta käsitteli osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamista ensimmäisen kerran 28.8.2023, mutta päätti odottaa hankkeen pohjavesivaikutuksia koskevien täydennysselvitysten valmistumista ennen luonnoksen nähtäville asettamista. Hämeenkyrön kunnanhallitus päätti 12.2.2024 asian jatkokäsittelyn yhteydessä asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville.

Hankkeen YVA-selostus on valmistunut samassa aikataulussa osayleiskaavaluonnosten kanssa ja Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut YVA-selostuksen julkisesti nähtäville 21.2. – 5.4.2024.

Osana YVA-selostusta on laadittu hankkeen maisemavaikutusten arviointi. Tämän lisäksi Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy on toteuttanut 3D-mallinnukseen perustuvan havainnevideon, joka havainnollistaa tuulivoimaloiden näkymistä ja maisemavaikutuksia hankkeen lähialueella. Videoon pääsette tutustumaan alta.

 

Havainnevideon kuvauspaikat.

 

Kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheen yhteiset yleisötilaisuudet järjestetään erikseen Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä seuraavasti ja molempia tilaisuuksia pääsee myös seuraamaan etäyhteydellä:

Yleisötilaisuus Ikaalisissa 12.3.2024

Yleisötilaisuus Hämeenkyrössä 13.3.2024

 

 

 

Lisätiedot

Lauri Vierto
Team Lead
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]