Projects

Lylyharju

Parkano, Kihniö & Kurikka Suunnitteluvaiheessa

Lylyharju numeroina

60-140 MW

Kokonaisteho

10-14

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen toteuttamisen mahdollisuutta Parkanon, Kihniön ja Kurikan kuntien rajalle Lylyharjun alueelle. Alueelle on mahdollisuus toteuttaa maksimissaan 14 voimalan tuulivoimahanke. Hankkeen kaavaluonnosvaiheessa Parkanoon on suunniteltu enintään kolme tuulivoimalaa, Kihniöön enintään seitsemän voimalaa ja Kurikkaan enintään neljä tuulivoimalaa. Lylyharjuun suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä ja hankealueen pinta-ala on noin 2500 hehtaaria. Lylyharjuun suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin hankkeen kokonaisteho tulisi tällöin olemaan noin 60–140 MW. Tuulivoimahankkeen arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto on noin 170–400 GWh luokkaa. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Kaikki kolme hankekuntaa ovat hyväksyneet hankkeen osayleiskaavoitusta koskevat kaavoitusaloitteet 15.2.2021. Kolmen erillisen tuulivoimaosayleiskaavan rinnalla hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka osalta yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Hankkeen YVA-ohjelma on jätetty yhteysviranomaiselle kesäkuussa 2021 ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja asetettu julkisesti nähtäville 1.3.2023. Saamaan aikaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kanssa on valmistunut kaikkien kolmen hankekunnan erilliset osayleiskaavaluonnokset, joiden osalta nähtävillä olo ajoittuu 1.3.2023-14.4.2023 väliselle ajalle.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Ilmatar edistää Lylyharjun tuulivoimahanketta Ilmatar Lylyharju Oy:n kautta.

 

Nykytilanne

Lylyharjun tuulivoimahanke on keväällä 2023 ympäristövaikutusten arviointiselostus- ja kaavaluonnosvaiheessa. YVA-arviointiselostus ja kolmen hankekunnan erilliset osakaavaluonnokset ovat nähtävillä 1.3.2023-14.4.2023 välisenä aikana. Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/lylyharjuntuulivoimahankeYVA

Hankkeesta järjestetään torstaina 9.3.2023 klo 18.00-20:30 Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien yhteinen osayleiskaavoja koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus Puumilan taitotalolla osoitteessa Kuruntie 1-3, Kihniö. Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavoja ja YVA-selostusta. Ovet avoinna klo 17.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä oheisesta linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=RvGQGntLhuo

Lisätietoja projektista antaa

Lauri Vierto
Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 50 376 5204
[email protected]