Projects

Takiankangas ja Hukkalansalo

Paltamo Suunnitteluvaiheessa

Takiankangas ja Hukkalansalo numeroina

350-500 mw

Kokonaisteho

50

Voimaloiden määrä

max. 350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2028

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee kahta lähekkäin sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Paltamon luoteisosassa. Hukkalansalon hankealue Vaarankylän pohjoispuolella rajautuu osittain Puolangan kuntarajaan. Läntisempi Takiankankaan alue Petäjälahden kylän pohjoispuolella puolestaan rajautuu sekä Vaalan että Puolangan kuntarajaan. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiprosessissa selvitettiin Takiankankaan hankealueelle enintään 31 voimalan sijoittamista ja Hukkalansalon alueelle enintään 19 voimalan sijoittamista.

Kumpikin hankealue on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta, joka sallii voimalakoon aina 350 metriin asti. Molemmille alueille on saatu myös hankkeita puoltava lentoestelausunto, eli suunnitellut voimalat eivät aiheuta rajoitteita siviili-ilmailulle.

Luontoselvityksissä on seurattu mm. lintujen muuttoreittejä, petolintureviirejä, metsäkanalintujen soidinpaikkoja sekä muuta pesimälinnustoa kesällä. Kasvillisuutta ja luontotyyppejä on kartoitettu sekä tehty mm. lepakko- ja liito-oravakartoituksia. Suunniteltujen tuulipuistojen ja arvioitavien sähkönsiirtoreittien alueilta on lisäksi laadittu arkeologiset selvitykset.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä kesä-elokuussa 2022. Hankkeen YVA-selostus on valmistunut ja se on ollut julkisesti nähtävillä 18.10- 1.12.2023. ELY-keskus on antanut oman perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta helmikuun alussa 2024. YVAn selvitysten myötä on selvinnyt, että Hukkalansalon hankealueen toteutettavuus on hyvä. Takiankankaalla toteutetaan YVAa täydentäviä maastoselvityksiä vielä maastokaudella 2024, minkä jälkeen tehdään uusi arvio toteutuskelpoisesta alueesta ja voimalamäärästä.

Hankealueiden kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä 18.10.-17.11.2023.

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä yhteysviranomaisena toimivan Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.

Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulipuistojen kehityksestä ja tulevasta operoinnista vastaa Ilmatar Paltamo Oy. Yhtiön kotipaikka on Paltamo.

Lisätiedot

Ville Huovinen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]