Projects

Takiankangas ja Hukkalansalo

Paltamo Suunnitteluvaiheessa

Takiankangas ja Hukkalansalo numeroina

350-500 mw

Kokonaisteho

50

Voimaloiden määrä

max. 350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2028

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee kahta lähekkäin sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Paltamon luoteisosassa. Hukkalansalon hankealue Vaarankylän pohjoispuolella rajautuu osittain Puolangan kuntarajaan. Läntisempi Takiankankaan alue Petäjälahden kylän pohjoispuolella puolestaan rajautuu sekä Vaalan että Puolangan kuntarajaan. Alustavien suunnitelmien mukaan Takiankankaan alueelle suunnitellaan 31 voimalaa ja Hukkalansalon alueelle 19 voimalaa. Tarkemmat voimalasijoittelut täsmentyvät ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella kaavoituksen aikana.

Kumpikin hankealue on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta, joka sallii voimalakoon aina 350 metriin asti. Molemmille alueille on saatu myös hankkeita puoltava lentoestelausunto, eli suunnitellut voimalat eivät aiheuta rajoitteita siviili-ilmailulle.

Luontoselvityksissä on seurattu mm. lintujen muuttoreittejä, petolintureviirejä, metsäkanalintujen soidinpaikkoja sekä muuta pesimälinnustoa kesällä. Kasvillisuutta ja luontotyyppejä on kartoitettu sekä tehty mm. lepakko- ja liito-oravakartoituksia. Suunniteltujen tuulipuistojen ja arvioitavien sähkönsiirtoreittien alueilta on lisäksi laadittu arkeologiset selvitykset.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä kesä-elokuussa 2022, ja sitä esiteltiin myös kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Paltamon Jättiläisenmaassa 15.6.2022. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjaamista vastaa yhteysviranomaisena Kainuun ELY-keskus. Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 18 lausuntoa.

Mielipiteitä toimitettiin 17, joissa allekirjoittaneita yhteensä 51 henkilöä. Yhteysviranomaisen omassa lausunnossa nostettiin esille keskeisiä pääkohtia mielipiteistä ja lausunnoista. Yhteysviranomainen piti tärkeänä eri toteutusvaihtoehtojen monipuolista tarkastelua, mukaan lukien sähkönsiirtovaihtoehtojen tarkastelun. Erityisesti yhteisvaikutusten arviointi toisten tuulivoimahankkeiden kanssa korostui lausunnossa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät selvitykset on tehty ja YVA-selostus luovutetaan ELY-keskukselle. Ne tulevat julkisesti nähtäville lokakuussa 2023. YVA-selostuksen nähtävilläoloon liittyvä yleisötilaisuus on suunniteltu järjestettäväksi 24.10. klo 17:30. Tilaisuuden paikka tarkentuu myöhemmin ja se kerrotaan viimeistään virallisen kutsun yhteydessä. Tilaisuuteen tulee etäosallistumismahdollisuus. Paltamon kunta asettaa nähtäville luonnokset laadittavista osayleiskaavoista lokakuussa 2023.

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.

Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulipuistojen kehityksestä ja tulevasta operoinnista vastaa Ilmatar Paltamo Oy. Yhtiön kotipaikka on Paltamo.

 

Lisätiedot

Ville Huovinen
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]