Projects

Tuuramäki

Virrat Suunnitteluvaiheessa

Tuuramäki numeroina

120-200 MW

Kokonaisteho

max. 20

Voimaloiden määrä

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Virrat Oy suunnittelee Virtain kaupungin luoteisrajalle sijoittuvalle Tuuramäen alueelle tuulivoimapuiston rakentamista, ja on tehnyt Virtain kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavoitusaloite on hyväksytty Virtain kaupunginhallituksessa 20.6.2022. Yleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti.

Ilmatar Energy Oy on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmattaren tavoitteena on rakentaa pohjoismaihin uutta uusiutuvan energian kapasiteettia yhteensä 4000 MW vuoteen 2027 mennessä. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Tällä hetkellä Ilmatar rakentaa tuulivoimapuistoja Kurikassa (8 voimalaa) ja Humppilan-Urjalan alueella (6 voimalaa), Somerolla (4 voimalaa) ja Kristiinankaupungissa (9 voimalaa). Tällä hetkellä suurin Ilmattaren rakenteilla oleva hanke on Alajärvellä sijaitseva Louhukankaan ja Möksyn tuulivoimahanke, jossa 36 voimalan yhteensä 216 MW sähköntuotanto käynnistyy vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankekuvaus

Tuuramäen tuulivoimahankkeen alustava osayleiskaava-alue rajautuu luoteessa Virtain ja Seinäjoen väliseen kuntarajaan ja se sijoittuu Seinäjärven länsipuolelle, Tuuraneva-Sulkueenneva-Isoneva-alueille. Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Virtain kaupungin alueella. Suunnitellun alueen alustava pinta-ala on n. 2850 ha. Suunnittelualueeseen kuuluu myös noin 100 ha aurinkoenergian tuotantoalue.

Ilmatar suunnittelee Tuuramäen alueelle 15-20 voimalan tuulivoimapuistoa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho on noin 6-10 MW (megawattia) ja tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Alueelle suunnitellun aurinkovoimalan nimellisteho on noin 80-100 MWp. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Tuuramäen tuulivoimahankkeen kaava-alue on esitetty vuonna 2017 hyväksytyssä ja voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäväksi tuulivoimatuotannon alueeksi tv1-merkinnällä (Tuuraneva). Voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti Tuuramäen kaava-alueelle on mahdollista sijoittaa kymmenen tai useampia tuulivoimaloita. Muita merkintöjä suunnitellulla alueella voimassa olevassa maakuntakaavassa on turvetuotannon kannalta tärkeä alue Eot.

Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen esiselvitystä on ohjannut vähintään puolentoista kilometrin asutusetäisyys suunniteltujen voimalasijaintien ja lähimmän vakituisen asutuksen ja vapaa-ajan asutuksen välillä. Oheisessa kartassa kuvattu alustava voimalasijoittelun mahdollistava alue kuvaa tätä aluetta, jolle tuulivoimaloita on tämän asutusetäisyyden mukaisesti mahdollista sijoittaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tarkat voimalasijainnit, voimaloiden lukumäärä ja lopullinen osayleiskaava-alueen rajaus tulevat täsmentymään muun muassa kaavaprosessin aikana tehtävien selvitysten ja saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.

Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla. Ilmatar on esittänyt, että Tuuramäen tuulivoimahankkeen kaavoitus ja YVA-menettely suoritetaan erillismenettelyinä, eikä hankkeessa sovelleta YVAL 22 § mahdollistamaa yhteismenettelyä. Tuuramäen tuulivoimahankkeessa osayleiskaava- ja YVA-prosesseja yhteensovitetaan kuitenkin esimerkiksi yleisötilaisuuksien ja viranomaismenettelyjen osalta.

Puolustusvoimat on antanut hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 350 metriä. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Virtain Tuuramäen alueelle. Puolustusvoimien lausunto on salassa pidettävä.

Aikataulu

Ilmatar pyrkii etenemää hankkeen osayleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn osalta seuraavan yleisaikataulun mukaisesti:

  • Osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma valmistellaan keväällä 2023  ja asetetaan nähtäville toukokuussa 2023.
  • OAS ja YVA-ohjelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaluonnos ja YVA-selostus, joka valmistuu mm. tarvittavista selvityksistä riippuen arviolta loppuvuodesta 2023 ja asetetaan sen jälkeen nähtäville.
  • Kaavaluonnokseen ja YVA-selostukseen saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaehdotus alkuvuona 2024.
  • Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa sijoittuisi vuoden 2024 syksyyn.
  • Kaavan hyväksymisen jälkeen haetaan rakennusluvat.
  • Rakentaminen voisi alkaa alustavasti vuonna 2025, jolloin tuulivoimapuisto voisi olla tuotannossa vuonna 2027-2028.
  • Tuulivoimapuisto on tuotannossa teknologisesta kehityksestä riippuen noin 30-40 vuotta, jonka jälkeen tuulivoimatoimija purkaa laitteistot ja maisemoi alueen. Muu rinnakkainen toiminta (mm. metsätalous, metsästys ja virkistyskäyttö) on alueella sallittua myös tuulivoimaloiden käytön aikana.
Ajankohtaista

Tuuramäen hankkeen YVA-ohjelmasta ja osayleiskaavoituksen OAS-vaiheesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 15.6. klo 17-19 Kurjenkylän kylätalolla osoitteessa Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä, Virrat.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin oheisesta linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=SNJTM4NIEuk

Lisätiedot

Lauri Vierto
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]