Projects

Vermassalo

Virrat Suunnitteluvaiheessa

Vermassalo numeroina

200 mw

Kokonaisteho

20-25

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027-2028

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee nimellisteholtaan noin 200 MW tuulivoimahankkeen toteuttamista Virtain kaupungin Vermassalon alueelle. Vermassalon suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla noin 10 kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta Vermasjärven länsipuolella. Alustava Suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 4 300 ha ja se mahdollistaa korkeintaan 25 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle. Hankealueen rajaus tukeutuu voimassa olevan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 mukaiseen Hanhisuo-Vehkamäki tuulivoimaloiden alueeseen.

Alueelle suunnitellaan enintään 25 voimalaa, jotka ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 345 metrisiä. Hanketta kehitetään kokonaisuudessaan Finsilva Oyj:n omistamille maille. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Virtain kaupunginhallitus on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteen kokouksessaan 13.2.2023 kaavoituksen käynnistämisestä. Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 237 hyväksynyt Vermassalon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Vermassalon tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä syksyllä 2023.
Rinnakkain Vermassalon hankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksen kanssa on käynnistynyt YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Vermassalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) oli nähtävillä syksyllä 2023. Ympäristövaikutusten vaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on asetettu nähtäville 2.5.2024-1.7.2024 väliseksi ajaksi.

Ajankohtaista

Virtain Vermassalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 28.5.2024 klo 17:00-19:00 Kurjenkylän kylätalolla (Kurjenkyläntie 232). Kahvitarjoilu klo 16:30 alkaen. Tilaisuutta voi seurata myös etänä oheisen linkin kautta: https://youtube.com/live/IJfFlSmzyzA

Lisätiedot

Kirsi Kyllönen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar
+358 40 151 1677
[email protected]