Projects

Vermassalo

Virrat Suunnitteluvaiheessa

Vermassalo numeroina

200 mw

Kokonaisteho

20-25

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027-2028

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee nimellisteholtaan noin 200 MW tuulivoimahankkeen toteuttamista Virtain kaupungin Vermassalon alueelle. Vermassalon suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla noin 10 kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta Vermasjärven länsipuolella. Alustava suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 3 200 ha ja se mahdollistaa noin 20-25 tuulivoimalan sijoittamisen. Hankealueen rajaus tukeutuu voimassa olevan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 mukaiseen Hanhisuo-Vehkamäki tuulivoimaloiden alueeseen.

Alueelle suunnitellaan enintään 25 voimalaa, jotka ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä. Hanketta kehitetään kokonaisuudessaan Finsilva Oyj:n omistamille maille. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Nykytilanne

Virtain kaupunginhallitus on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteen kokouksessaan 13.2.2023 kaavoituksen käynnistämisestä. Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 237 hyväksynyt Vermassalon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Vermassalon tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.8.-30.9.2023.

Rinnakkain Vermassalon hankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksen kanssa käynnistyy YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut Vermassalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) nähtäville 24.8.-22.9.2023 väliseksi ajaksi.

Ajankohtaista

Virtain Vermassalon tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen OAS-vaiheen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-ohjelmavaiheen yhteinen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 12.9.2023 klo 17:00-19:00 Kurjenkylän kylätalolla (Kurjenkyläntie 232).

 

 

Lisätiedot

Lauri Vierto
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]