28.9.2023

Selvitys: Merituulivoima luo työpaikkoja ja merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia Ahvenanmaalle sekä Manner-Suomeen

Merituulivoimalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä Ahvenanmaalle että Manner-Suomeen. Tämä selviää Rambollin, globaalin tekniikan, arkkitehtuurin ja konsultoinnin asiantuntijayrityksen, Ilmattarelle, pohjoismaiselle energiayhtiölle, tekemästä aluetaloudellisten vaikutusten selvityksestä. Ramboll tutki kahden Ilmattaren Ahvenanmaan aluevesille suunnitellun merituulivoimapuiston (Stormskär ja Väderskär) suoria ja kerrannaisvaikutuksia käyttäen eri lähestymistapoja.

 – Merituulivoiman vaikutukset ovat merkittäviä riippumatta lähestymistavasta. Merituulivoima ei vain mahdollista vihreän siirtymän toteutumista vaan luo työpaikkoja ja taloudellisia hyötyjä useammalle sektorille eri puolilla Suomea sekä lisää alueiden elinvoimaa, kommentoi Anna Häger, Regional Manager, Ilmatar Offshore.

Selvitys käytti kolmea lähestymistapaa eri yhteistyötasoista, joista selvisi, että yhteistyötason kasvaessa myös taloudelliset hyödyt kasvavat. Selvitys merituulivoiman aluetaloudellisista vaikutuksista on tällä tasolla ainutlaatuinen. Ilmatar teetti vastaavan selvityksen maatuulivoimasta, joka julkaistiin alkuvuodesta 2023. Sen mukaan uudet maatuulipuistohankkeet tuovat merkittävän positiivisen taloudellisen sekä yhteiskunnallisen vaikutuksen koko Suomeen, niin kunnallisella, alueellisella kuin kansallisella tasolla.

Ilmattarella on suunnitteilla merituulivoimahanke Ahvenanmaan pohjoispuolelle, ja yhtiö on aloittanut alueella oma-aloitteiset merenpohjatutkimukset, jotta meren biodiversiteetti voidaan projektissa huomioida parhaalla mahdollisella tavalla.  

Työpaikkoja ja verotuloja tuulivoimapuistojen elinkaaren eri vaiheissa

Rambollin selvityksen mukaan merituulivoiman rakentaminen Ahvenanmaan aluevesille tuo merkittäviä aluetaloudellisia Ahvenanmaan lisäksi koko Suomeen. Maatuulivoimaa on rakennettu Manner-Suomessa jo pidemmän aikaa. Alalla on useita kokeneita toimijoita, jotka hyötyvät merituulivoiman tarvitsemista tuotteista ja palveluista. Merituulivoima voi elinkaarensa aikana luoda 5,6–8,8 miljardia euroa liikevaihtoa Manner-Suomessa toimiville yrityksille ja työvoimatarpeen, joka vastaa 28 000–45 000 henkilötyövuotta. Verotuloja merituulivoimasta tulisi yhteensä 1,3–1,8 miljardia euroa. Tämä on laskettu tuulipuistojen elinkaaren ollessa 25 vuotta. Tuuliturbiineja on kuitenkin mahdollista päivittää elinkaaren aikana (repowering), ja tämä lisää taloudellisia hyötyjä entisestään. Selvityksen mukaan merituulivoima luo myös uusia taloudellisia mahdollisuuksia, ja sen tuomat taloudelliset vaikutukset lisäävät alueellista elinvoimaa.

Ahvenanmaalle suurin aluetaloudellinen vaikutus tulee merituulivoiman kaupallisen tuotannon käynnistyttyä, jolloin odotettu työvoiman tarve vastaa 4 105–7 209 henkilötyövuotta. Tuuliturbiinien päivittäminen elinkaaren pidentämiseksi lisäisi työvoiman kysyntää vielä 60 prosentilla. Ahvenanmaalla suurimpia taloudellisia hyötyjä näkyisi merenkulku-, vakuutus- ja huoltoaloilla. Selvityksen mukaan eri alojen saamat tuotot vaihtelevat 730 miljoonan ja 1,1 miljardin euron välillä. Ahvenanmaan vuosittainen bruttokansantuotteen (BKT) odotetaan kasvavan vähintään 1,5 prosenttia.

Jo rakennusvaiheessa Ahvenanmaan taloudelliset hyödyt ovat merkittäviä. Paikallisten tahojen taloudelliset hyödyt voisivat nousta jopa 1,1 miljardiin euroon ja työvoiman tarve olisi 1 997–6 739 henkilötyövuotta kahden tai kolmen vuoden aikana. Kehitys- ja suunnitteluvaiheessa merituulivoiman työvoimatarve on 347–522 henkilötyövuotta seitsemän vuoden aikana.  

– Suurimmat taloudelliset vaikutukset ovat seurausta suorista vaikutuksista. Työllisyysvaikutukset puolestaan realisoituvat etenkin kerrannaisvaikutusten kautta, kun kokonaisuuden rakentamiseksi ja operoinnin tueksi hankitaan lukuisia tuotteita ja palveluita useilta eri toimialojen yrityksiltä, jotka edelleen hankkivat tuotteita ja palveluita oman tuotoksensa aikaansaamiseksi. Arvioidut tulokset ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, kuinka Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessa toimivat yritykset reagoivat uuteen muuttuvaan kysyntään ja osaavat kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan riittävän ajoissa, sanoo Samuel Rintamäki, konsultti, Ramboll Finland.

Mahdollisuuksia ja haasteita 

Selvityksen mukaan merituulivoima luo suuria taloudellisia mahdollisuuksia sekä Manner-Suomeen että Ahvenanmaalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että selvityksen luvut perustuvat nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen. Merituulivoimateknologian ja -markkinan kehittyessä laskettuihin lukuihin voi tulla muutoksia. Esimerkiksi työvoiman tarve voi laskea. Tämä raportti tarkasteli aluetaloudellisia vaikutuksia, jotka syntyisivät Ilmattaren Stormskär- ja Väderskär-projektien toteutuessa.

Samanaikaisesti nopeasti kasvavan merituulivoima-alan tarpeisiin pitäisi pystyä kehittämään uutta osaamista sekä paikallisesti että kansallisesti. Läpinäkyvä ja jatkuva yhteistyö merituulivoimaa kehittävien tahojen ja paikallisten viranomaisten ja virkamiesten välillä on kriittistä hankkeiden onnistumisen ja aluetaloudellisten hyötyjen toteutumisen kannalta.

– Ilmatar on itsenäinen sähköntuottaja. Haluamme omistaa tuotantomme koko sen elinkaaren ajan. Näin voimme olla läsnä luomassa positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Siksi meille on tärkeää tehdä taustatyö kunnolla ja tuoda avoimesti esille lukuja, jotka kertovat mahdollisuuksista, mutta toki myös haasteista, sanoo Anna Häger.

Mallinnustyökalu

Hankkeesta seuraavat aluetaloudelliset vaikutukset arvioitiin Rambollin resurssivirtamallilla, joka on alueellistettu panostuotos malli. Mallilla voidaan arvioida sekä hankkeesta seuraavia suoria ja epävasuoria vaikutuksia koko arvoketjun tasolla, joita syntyy tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutusten seurauksena. Mallinnus toteutettiin käypiin hintoihin toimialatasolla, eikä tuloksia diskontattu. Mallinnuksen tuloksia arvioitiin Ahvenanmaan ja muun Suomen tasolla.

Avainlukuja

Analyysi perustuu kahteen merituulipuistoon, Stormskär ja Väderskär.

Alue: 571 km²

Turbiinit: 123 kappaletta, 20 MW/ turbiini

Kokonaisteho: 2 460 MW

Infrastruktuurikustannukset: lähemmäs 10 miljardia euroa

Operointikustannukset: 100–150 miljoonaa euroa/vuodessa

Tuotanto: 10 TWh/vuodessa, myyntihinta 45–55 euroa/MWh

Turbiinien elinikä

Tällä hetkellä keskimääräinen turbiinien elinikä merituulivoimassa on 20–25 vuotta. Tämä voi kuitenkin kehittyä teknologian mukana. Tässä selvityksessä käytettiin 25 vuoden elinikää turbiinille.

Lisätiedot

Anna Häger
Regional Manager
Ilmatar Offshore
anna.hager(a)ilmatar.ax
+358 40 146 7221 (ruotsiksi tai englanniksi)

Vilma Wiitakorpi-Björkman
Vice President
Communications, Marketing & ESG
vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)ilmatar.fi
+358 50 308 0879