Så arbetar vi med hållbarhet

Att bekämpa klimatförändringar

Ilmatars mål är att vara med och skapa ett samhälle som drivs uteslutande av förnybar energi, och det vill vi göra på ett hållbart sätt. Hela vår kärnverksamhet syftar till att lösa en av vår tids kanske mest avgörande och komplexa utmaningar – klimatförändringarna.

Ilmatars mission är att äga och driva en av världens största anläggningar för förnybar energi i Norden. Vi går i bräschen för energiomställningen genom att tillhandahålla hållbar, pålitlig och prisvärd energi för våra kunder och partners. I vår projektutveckling och byggverksamhet strävar vi efter att minimera negativ påverkan på miljön.

Läs vår hållbarhetsrapport 2023 här (EN)

Läs vår hållbarhetsrapport 2022 här (EN)

FN:s globala mål för hållbar utveckling inom vår verksamhet

FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är centrala i Ilmatars verksamhet. Vårt arbete bidrar främst till:

Mål 3:
Säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar.

Mål 7:
Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig och hållbar energi för alla.

Mål 8:
Främja en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt en produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 9:
Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande och hållbar industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Mål 12:
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13:
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Mål 14:
Bevara och använda haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt som främjar en hållbar utveckling.

Mål 15:
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridning, begränsa markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mål 17:
Stärka arbetet för en hållbar utveckling och återvitalisera det globala partnerskapet genom arbete över landsgränser.

 

Att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling är en självklarhet för Ilmatar eftersom ren energi är ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa klimatkrisen. Att minska klimatförändringarna är av avgörande betydelse för samtliga övriga globala mål.

Energi från en nybyggd vindkraftspark är en av de mest effektiva miljöåtgärderna

Läs vår hållbarhetsrapport (EN)

Vår hållbarhetsstrategi

Ilmatars hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål baseras på en dubbel väsentlighetsanalys, som bedömer vår påverkan på människor och miljö (inifrån-ut-perspektiv) samt de potentiella ekonomiska riskerna och möjligheterna för oss (utifrån-in-perspektiv). Våra intressenter har bedömt att de viktigaste fokusområdena för oss är:

 • Grön energiomställning

Ilmatar har åtagit sig att utföra sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt och bidrar starkt till att mildra klimatförändringarna genom att producera fossilfri energi. Ett positivt handavtryck räcker inte för oss. Vi strävar efter att minska vårt fotavtryck, inklusive fotavtrycket från vår leverantörskedja, där en betydande del av våra samlade koldioxidutsläpp sker. Vi utvärderar också kontinuerligt klimatriskernas effekter på vår utvecklingsportfölj.

 • Främjande av biologisk mångfald och cirkularitet

För att stödja och bevara biologisk mångfald och mildra eventuell negativ påverkan söker Ilmatar efter bästa tillgängliga lösningar för markanvändning i alla projekt. Vi utvecklar också verksamheter som stödjer biologisk mångfald, ökar cirkulariteten och mildrar eventuella negativa effekter på natur eller djur.

 • Mänskliga rättigheter och säkerhet i leveranskedjan

Eftersom större delen Ilmatars potentiella negativa effekter på mänskliga rättigheter och risker i arbetsmiljö finns i vår leverantörskedja väljer vi noggrant våra partners och entreprenörer. Genom att följa upp deras arbete och sätta upp mål för förbättringar främjar vi mänskliga rättigheter genom hela leverantörskedjan.
Att kommunicera transparent om mål, åtgärder och resultat bidrar till att öka hållbarheten genom hela värdekedjan.

 • En attraktiv arbetsgivare

Att arbeta för ett meningsfullt syfte driver Ilmatar och alla som arbetar hos oss. Vi fokuserar på medarbetarnas välbefinnande och att utveckla deras kompetens. Ilmatar främjar mångfald och erbjuder jämställda karriärmöjligheter för att attrahera de bästa möjliga teammedlemmarna.

 • Aktiv i det lokala samhället

Ilmatar vill vara en engagerad medlem i de samhällen och regioner där företaget är verksamt. Samtidigt vill vi säkerställa en trygg omgivning för alla som nyttjar områdena där vi är aktiva. För att göra det möjligt engagerar vi oss aktivt i lokalsamhället under alla olika operativa stadier. En öppen dialog hjälper oss att förstå lokala prioriteringar och ta itu med potentiella problem.

 • Ansvarsfull och rättvis aktör

Ilmatar agerar transparent, etiskt, rättvist och jämlikt och följer principerna för god bolagsstyrning. Vi förväntar oss att även våra motparter följer samma höga standarder som vi gör. Utöver det agerar Ilmatar som en ansvarsfull skattebetalare och motsätter oss strikt konkurrensbegränsande åtgärder och alla former av mutor och korruption.

För var och en av dessa sex väsentliga frågor har vi satt upp mätbara mål, som är i linje med vår koncernstrategi fram till 2027.

Våra hållbarhetsmål

1 Grön energiomställning

 • 4GW tillgångar för grön energiproduktion i drift före 2027.
 • Minskning av vårt CO2-fotavtryck i linje med 1,5°C-ambitionen i Parisavtalet.
 • 100 % användning av förnybar energi i den egna verksamheten.
 • Klimatriskbedömning för 100 % av våra operativa tillgångar.

2 Främjande av biologisk mångfald och cirkularitet

 • Bedömning av biologisk mångfald för 100 % av projekten (inkl. solenergi).
 • 100 % av installerade solpaneler återvinns efter sin livslängd.

3 Mänskliga rättigheter och säkerhet i leveranskedjan

 • Engagemang för mänskliga rättigheter integrerat i 100 % av våra leveransavtal.
 • LTIF* <4 inklusive underleverantörer.

4 Attraktiv arbetsgivare

 • eNPS* betyg >40.
 • 100 % av våra anställda har en utvecklingsplan.
 • Kvinnor i högsta ledningen >40 %.
 • Nolltolerans mot trakasserier.

5 Aktiv i det lokala samhället

 • Ett offentligt samrådsevenemang ordnas vid 100 % av våra projekt.
 • 100 % av projekten har en dedikerad projektutvecklingsledare.

6 Ansvarsfull och rättvis aktör

 • Nolltolerans mot mutor och korruption.
 • 100 % av personalen är utbildad i företagsstyrning (inkl. uppförandekod, anti-korruption, mänskliga rättigheter, miljöpolicy, human rights, environmental policy).

 

*LTIF = lost time incident frequency

*eNPS = employee net promoter score

Vår vision är en värld som drivs av hållbar energi!

Samarbeta med oss för en renare miljö och begränsning av klimatförändringarna

Kontakta oss