Hur vi arbetar med hållbarhet

Att bekämpa klimatförändringar

Vårt mål är att bidra till skapandet av ett samhälle som uteslutande drivs av förnybar energi, och vi vill göra detta på ett hållbart sätt.

Vår kärnverksamhet syftar till att lösa en av vår tids kanske mest avgörande och komplexa utmaningar; nämligen klimatförändringen. Vår mission är att äga och
driva en av världens största anläggningar för förnybar energi i Finland.

Vi går i bräschen för energiomställningen med våra värdefulla kunder och partners genom att tillhandahålla hållbar, pålitlig och betalbar energi.

Vår projektutveckling och konstruktion är utformad för att ge minimal negativ påverkan på miljön.

*Ladda ner Ilmatars Uppförandekod

*Ladda ner Ilmatars Miljöpolicy

*Ladda ner Ilmatars Dataskyddspolicy

Vindkraft har lägst utsläpp

Enligt en studie utförd av Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har vindkraft ett totalt utsläpp under hela livscykeln på endast 7 g CO2/kWh.

Det har också visat sig att vindkraft, med hjälp av den moderna tekniken, är det mest kostnadseffektiva sättet att producera elektricitet.

Energiproduktion med vindkraftverk är nära nog helt utsläppsfri. Däremot är tillverkning och installation av vindkraftverket, samt omhändertagande av det uttjänta vindkraftverket inte utan miljöpåverkan. Studier har visat att 2MW vindkraftverk har en energiåterbetalningstid på ungefär 5 till 8 månader.

Att bygga nya, ytterligare vindkraftverk minskar också det totala utsläppet av CO2 för energiproduktion genom att energislaget ersätter fossila bränslen.

Återvinning och cirkulär ekonomi

Förutom att uppnå koldioxidneutralitet behöver vi också utveckla lösningar för cirkulär ekonomi.

Vindkraftverkets livscykel består av tillverkning, transport och installation, drift och underhåll, och omhändertagandet när kraftverket är uttjänt, det vill säga avveckling, återvinning och kassering.

Vindkraftverket och de komponenter det består av är i huvudsakåtervinningsbara. Med dagens metoder kan man – beroende på tillverkare –återvinna mer än 90 procent, eller i vissa fall till och med hela vindkraftverket. De stora metallkomponenterna i dagens vindkraftverk är tillverkade av stål, koppar och aluminium, och nästan allt detta material kan återvinnas. Andelen återvunnet material i metallkomponenterna (stål, koppar, aluminium) är redan idag mycket hög, i regel nära 100 procent.

Vindkraftverkets rotorblad är tillverkade av glasfiber. Ilmatar Energy planerar att återvinna vindkraftverkets rotorblad med hjälp av teknik från Stena Recycling Finland. Med denna återvinningsteknik kan glasfiber återanvändas i cementindustrin.

Energi från en nybyggd vindkraftpark är en av de mest effektiva miljöåtgärderna

Läs hållbarhetsrapporten (EN)

Ett åtagande till FN:s Tio Principer

Ilmatar Energy gick med i UN Global Compact år 2021. Ilmatar har förbundit sig till FN:s initiativ Global Compact och dess tio principer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption i verksamheten.

  • Företagen ska stödja och respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter och säkerställa att de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
    • eliminera alla former av tvångsarbete
    • avskaffa barnarbete
    • avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
  • Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande och uppmuntra utvecklandet och spridning av miljövänlig teknik.
  • Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

UN Global Compact syftar till att utveckla och stärka företagens och samhällenas ansvar för miljö, sociala frågor och ekonomi.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling inom vår verksamhet

FN:s Globala mål för hållbar utveckling är centrala för vår verksamhet. Våra bidrag aktualiseras främst inom följande delar av FN:s Globala mål för hållbar
utveckling:

Mål 3:
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Mål 7:
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Mål 8:
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Mål 9:
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Mål 12:
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Mål 13:
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Mål 14:
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Mål 15:
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Mål 17:
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

 

Åtagandet till FN:s Globala mål för hållbar utveckling är en självklarhet för Ilmatar eftersom ren energi är ett av de viktigaste verktygen i bekämpningen av klimatkrisen. Och att förhindra klimatförändringen är av avgörande betydelse för alla Globala mål.

Medlemskap

Ilmatar Energy är medlem av FIBS, vilket är Nordens största nätverk för ansvarsfullt företagande. FIBS hjälper företag att förstå hållbar utveckling och främjar möjligheter för företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Som en medlem av FIBS åtar vi oss att genomföra ansvarsfullt och hållbart företagande, främja företagens sociala ansvar, och att lösa lokala, nationella och globala problem.

Vår vision är en värld som drivs av hållbar energi!

Samarbeta med oss för en renare miljö och begränsa klimatförändringarna

Kontakta oss