Så arbetar vi med hållbarhet

Socialt ansvar

Ilmatar är medlem i FN:s hållbara företagsnätverk

Ilmatar Energy gick år 2021 med i UN Global Compact, FN:s hållbara företagsnätverk som har till syfte att utveckla och stärka företags och samhällens ansvar för miljö, sociala frågor och ekonomi. Därmed har vi förbundit oss att följa Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Mänskliga rättigheter

1. Företagen ska stödja och respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter, samt
2. säkerställa att företagen inte är inblandade i kränkningar av dessa rättigheter.

Arbetskraft

3. Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet samt erkänna rätten till kollektiva förhandlingar för att:
4. eliminera alla former av tvångsarbete,
5. avskaffa barnarbete, samt
6. avskaffa diskriminering gällande rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

7. Företaget ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
8. ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande, samt
9. uppmuntra utvecklandet och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

10. Företaget ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Human Rights Due Diligence

Identifiering av Ilmatars påverkan på mänskliga rättigheter

Bedömning

Som en del av utbildningen inom FN:s Global Compact Business and Human Rights har vi genomfört en bedömning av vilka människorättsrisker som kan vara kopplade till vår leverantörskedja. De risker vi identifierat är:

  • Anställdas hälsa och säkerhet.
  • Arbetsrätt och anställningsförhållanden inom tillverkningsindustrin.
  • Potentiellt barnarbete och tvångsarbete i leverantörskedjan för solpaneler och batterier.
  • Rättigheter till markanvändning i områden bebodda av urbefolkning.

I bedömningsarbetet uppmärksammade vi särskilt rättigheter för utsatta människor, såsom barn, kvinnor, minoriteter, migrantarbetare och ursprungsbefolkning.

Praktiskt genomförande

Eftersom risker för hälsa och säkerhet på arbetsplatser samt potentiellt negativ påverkan på mänskliga rättigheter i Ilmatars fall främst kan identifieras inom leverantörskedjan, strävar vi efter att noggrant välja ut våra samarbetspartners, granska deras arbete och sätta upp mål för förbättringar.

I Ilmatars uppförandekod beskrivs de värderingar och principer som vi följer. Vi kräver också att alla våra leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod.

För att uppfylla vårt åtagande om mänskliga rättigheter har vi infört en verifierad process för urval av leverantörer samt strikta kriterier för alla inköpskontrakt. Dessa kriterier ingår i alla våra avtal med leverantörer och partners, och inkluderar en grundlig ESG-undersökning samt en revision på plats. Vi har även anlitat ett tredjepartsföretag för att genomföra specifika ESG-revisioner i högriskländer.

För att säkerställa en trygg verksamhet på alla Ilmatars anläggningar har vi uppdaterat riktlinjerna för hälsa och säkerhet för våra egna anställda.

Uppföljning

Mänskliga rättigheter och säkerhet i försörjningskedjan har valts ut som ett av de viktigaste ämnena i vår dubbelväsentlighetsanalys. Därför är de också kärnvärden i vår ESG-strategi och för våra ESG-mål, och kommer att spåras och rapporteras på årsbasis i vår hållbarhetsrapport.

Ilmatars ESG-mål relaterade till mänskliga rättigheter och arbetsrätt 2024-2027 är följande:

  • Engagemang för mänskliga rättigheter finns integrerat i 100 % av våra leverantörsavtal.
  • LTIF < 4, inklusive underleverantörer.
  • Över 40 % kvinnor i högsta ledningen.
  • Nolltolerans mot trakasserier.
  • Nolltolerans mot mutor och korruption.
  • 100 % av personalen utbildad i företagsstyrning (inkl. uppförandekod, anti-korruption, mänskliga rättigheter, miljöpolicy).

Vi följer upp arbetet inom vår försörjningskedja genom att spåra våra leverantörers prestationer och kommunicera öppet om riskerna. Vi har även infört digitala verktyg för att spåra sanktionslistorna globalt.

*LTIF = lost time incident frequency – antalet arbetsförlustskador som inträffar på en arbetsplats per 1 miljon arbetade timmar.

Kommunikation

Ilmatar främjar mänskliga rättigheter i hela sin försörjningskedja och kommunicerar transparent om de åtgärder som genomförs och resultat som redovisas för att förbättra hållbarheten i hela värdekedjan. Vi kommunicerar regelbundet i vår hållbarhetsredovisning och i våra digitala kanaler om våra insatser.

Minimiskyddsåtgärder

Efter en omfattande bedömning av Ilmatars verksamhet och praxis har ett tredjepartsföretag konstaterat att Ilmatars verksamhet överensstämmer med de minimiskydd som anges i EU:s taxonomi.
Under hela bedömningsprocessen har det varit tydligt att Ilmatar är starkt engagerat i hållbarhet och ansvarsfull affärspraxis inklusive respekt för mänskliga rättigheter. Hållbarhet finns i bolagets själva kärna och styr alla beslutsprocesser, och bedömningen har lyft fram ett antal positiva att integrera hänsyn till mänskliga rättigheter inom verksamheten. Detta återspeglar bolagets proaktiva förhållningssätt gällande mänskliga rättigheter och god bolagsstyrning.

Whistleblowing

Vi ber dig rapportera misstänkta överträdelser kopplade till agerande som strider mot våra etiska principer, företagets värden eller lagen. Vi tar allt olagligt och oetiskt agerande som strider mot vår uppförandekod (Code of conduct) på största allvar. Vi uppmuntrar dig att alltid rapportera eventuella överträdelser om det finns grund för misstanke.

Vår rapporteringskanal (whistleblowing)