Hur vi arbetar med hållbarhet

Whistleblowing

Whistleblowing-kanal för rapportering av anledningar till oro och överträdelser

För oss är det viktigt med en ansvarsfull verksamhetskultur, och vi har förbundit oss till att följa våra etiska principer. Vi vill främja en ansvarsfull affärsverksamhet och välmående arbetsgemenskap.

På Ilmatar har vi infört en rapporteringskanal där alla kan rapportera oansvarigt agerande eller överträdelser.

Vi ber dig rapportera misstänkta överträdelser kopplade till agerande som strider mot våra etiska principer, företagets värden eller lagen. Vi tar allt olagligt och oetiskt agerande som strider mot våra förhållningsregler (Code of conduct) på största allvar. Vi uppmuntrar dig att alltid rapportera eventuella överträdelser om det finns grund för misstanke.

Anonymitet

Rapporteringskanalen är avsedd för rapportering av misstänkta överträdelser kopplade till Ilmatar Energy AB och alla koncernbolagen. Anmälan kan gälla till exempel:

 • Mutning
 • Korruption
 • Penningtvätt
 • Grå ekonomi
 • Ojust konkurrens
 • Brott mot mänskliga rättigheter
 • Miljöbrott
 • Arbetarskydd
 • Dataskydd
 • Arbetsmiljö
 • Annat oetiskt agerande

Införandet av rapporteringskanalen baserar sig på EU:s Whistleblower-direktiv.

Syftet med kanalen

Rapporteringen sker anonymt och krypterat för att skydda informationen. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, och det är inte möjligt att spåra anmälare om personen inte frivilligt har delat sina personuppgifter som en del av anmälan. Den rapporterande har rätt att göra en överklagan hos dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot regelverken för dataskydd.

Om du tänker skicka in en anmälan kom ihåg att spara koden som du får från systemet för att kunna följa din anmälan och hur behandlingsprocessen fortskrider. Vi svarar på anmälan inom sju (7) dagar. Tänk på att du även kan ge vanlig feedback direkt till personen du önskar kontakta:

Via e-post: [email protected]

Via post: Unionsgatan 30, 00100 Helsingfors