Våra vindkraftsparker

Våra vindkraftsparker

Till skillnad från traditionella energibolag är vi involverade i alla skeden av vindkraftsprojektens livscykel. Vi kartlägger etableringsplatser, finansierar projekten och övervakar både konstruktionsarbetet och driften av färdiga vindkraftparker.

Ilmatar har byggt vindkraft i över 10 år i olika delar av Finland. Samma princip gäller för alla projekt. Målsättningen är att producera hållbar energi på ett sätt som gynnar markägaren, lokalsamhället, kommunen, kunder och till sist landet i stort. Vi säkerställer att alla viktiga, lokala intressenter redan från början är införstådda med hela processen för vindkraftsetablering. Våra vindkraftsparker är helt marknadsbaserade, och de byggs alltså utan offentliga bidrag.

Ett projekt föregås av flera års förberedande undersökningar. Själva byggnationen inleds inte förrän alla tillstånd som krävs är på plats. Men efter allt detta arbete producerar vi den renaste energin från världens renaste luft.

Under utveckling