12.10.2023

Jäkäläkangas vindpark genererar elektricitet – före tidsschema

Ilmatar har påbörjat kommersiell elproduktion vid Jäkäläkangas vindpark i Karvia. Projektet avslutades före tidsschemat.

Ilmatars 30-megawatt (MW) vindpark i Karvias Jäkäläkangas producerar nu förnybar energi till Finlands elnät. Den kommersiella produktionsfasen startade tisdagen den 10 oktober.

– Bygget påbörjades i juli 2022, och parken slutfördes före den planerade tidtabellen. Jäkäläkangas ingår i ett projekt med fyra vindparker, vilka alla förväntas vara färdiga vid årets slut,” säger projektchefen Petri Ainonen.

Jäkäläkangas vindpark består av fem 6 MW Vestas vindturbiner, vars sammanlagda produktion täcker elförbrukningen för ungefär 40 000 lägenheter eller 5 000 eluppvärmda enbostadshus.

I enlighet med Ilmatars strategi kommer Jäkäläkangas vindpark att förbli i Ilmatars ägo under hela sin livscykel. Teknisk och kommersiell förvaltning sköts av Ilmatar Service Oy.

För mer information

Petri Ainonen
Director, Construction
Ilmatar Energy
+358 40 847 3364
[email protected]

Seppo Hakola
Head of TCM
Ilmatar Service
+358 40 584 8250
[email protected]

ILMATAR ENERGY

Ilmatar Energy är ett nordiskt energiföretag grundat 2011, som enbart fokuserar på förnybar energi och oberoende kraftproduktion. Dess affärsområden inkluderar produktion av förnybar energi och projektutveckling, byggande och underhåll.

Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel, som kan sträcka sig upp till 40 år. Den sammanlagda produktionskapaciteten för Ilmatars olika vind- och solprojekt i olika faser i de nordiska länderna är 20 GW.

Ilmatar har kontor i Helsingfors, Malmö, Mariehamn, Tammerfors och Uleåborg.

Ilmatar – Energi att vara stolt över