29.4.2024

Lokal förankring – lika viktigt för oss som för samhället vi verkar i

Den lokala förankringen är mycket viktig när vi på Ilmatar förverkligar våra projekt. Därför strävar vi alltid till att ta en roll som aktivt närvarande i de samhällen där våra vind- och solparker etableras. Detta gör vi under anläggningarnas hela livslängd – upp till 40 år. Det gör att både markägare, kommunala beslutsfattare, invånare och lokala entreprenörer kan räkna med oss som en pålitlig partner. 

– Acceptans och förankring i lokalsamhället är lika viktigt för alla parter som är involverade i ett storskaligt projekt. Det skapar en gynnsam miljö för samarbete och hjälper oss att kunna finnas till hands för berörda aktörer och lyssna på alla intressegrupper, från enskilda invånare till kommunala tjänstemän. Det ger oss också möjlighet att ta tillvara de lokala särdragen i varje projekt. Det här ligger helt i linje med Ilmatars grundvärderingar, säger Jussi Mäkinen, projektutvecklingschef hos Ilmatar. 

– Medborgarna når vi vanligtvis genom öppna möten eller via personlig kommunikation med vår lokala projektledare. De mer formella kontakterna tar vi genom både lagstadgade och informella kanaler. Även lokala och regionala medier är viktiga för att vi ska kunna nå ut och vi försöker alltid, ända från projektstart, hålla dem väl informerade om våra planer.   

Förutom lagstadgade offentliga möten ordnar vi även mer informella sammankomster för att träffa och höra så många som möjligt. Då informerar vi om nuläge och framsteg, om utredningar som pågår samt om hur våra projekt kan komma att påverka närmiljö och landskap.

När vi har fått de nödvändiga tillstånden påbörjas byggfasen, som i normalfallet tar cirka två år. Även under byggtiden är Ilmatar som projektutvecklare aktivt närvarande och stöder de entreprenörer som anlitats, bland annat genom kontinuerlig kommunikation med alla berörda aktörer om aktuella byggfaser. Våra projekt skapar stora regionala ekonomiska effekter, det kan handla om hundratals miljoner euro, vilket förstås också ger konkreta avtryck i den nationella budgeten. Ilmatar har vid flera tillfällen låtit utföra oberoende studier om de regionalekonomiska effekterna, både för landbaserad och havsbaserad vindkraft. Detta för att förse oss och andra aktörer med pålitliga fakta till exempel som stöd för investeringsbeslut. 

Genom långsiktigt och uthålligt arbete har Ilmatar genom åren säkrat välbehövliga utländska investeringar till Finland. Vår verksamhet ökar också de kommunala skatteintäkterna i Finland och via arrenden genereras ytterligare inkomster för markägare, hela vägen från projektens tidiga utvecklingsstadier till slutet av livscykeln. 

Vill du läsa mer om Ilmatars samhällsengagemang? Ta en titt på vår hållbarhetsrapport 2023, som du kan läsa här!