Projects

Isosuo

Punkalaidun Under utveckling

Isosuo i siffror

36 - 45 MW

Totaleffekt

6

Antal kraftverk

Bakgrundsfakta

Isosuo vindkraftsprojekt är beläget i den sydvästra delen av kommunen Punkalaidun. Vindparksområdet är i huvudsak beläget i ett tidigare torvproduktionsområde och delvis i ett område som används för skogsbruk. Placeringen i ett tidigare torvproduktionsområde minskar byggandets konsekvenser för skogarna och möjliggör produktion av ren energi i ett område som redan har långa traditioner med energiproduktion. Det att vindkraftverken är belägna i en livsmiljö som kraftigt modifierats av människan, ett minimiavstånd på cirka 1,5 kilometer till närmaste bebyggelse och områdets goda vindförhållanden gör att område Isosuo lämpar sig utmärkt för vindkraftsproduktion.

En delgeneralplan för vindkraft har utarbetats för Isosuo vindkraftsområde och Punkalaidun kommun har godkänt planen år 2015. Enligt planen kan högst sex vindkraftverk byggas i området Isosuo med en svephöjd på maximalt 210 meter. Projektets miljökonsekvenser har undersökts ingående i samband med planläggningsprocessen och för området har det utarbetats bland annat mångsidiga naturutredningar, utretts projektets konsekvenser för landskapet och undersökts konsekvenserna för människors boendekomfort och hälsa.

Vindparkens verksamhet begränsar inte användningen av området för övrig verksamhet, såsom bär- och svampplockning, friluftsliv och jakt. Med avseende på möjligheterna att röra sig i området bör man ändå beakta övriga begränsningar i området, till exempel den fortsättningsvis pågående torvproduktionen.

Ilmatar har i samband med projektutvecklingen för Isosuo också undersökt utvecklingen av Arkkuinsuo för vindkraftsproduktion, men för närvarande planeras inga vindkraftverk i området.

 

Tidsplan för byggandet

Tidsplanen för byggandet av vindkraftsparken i Isosuo beror på när de beviljade byggloven vinner laga kraft. Byggandet kan påbörjas år 2023, varvid produktionsstarten skulle inträffa under 2024.

 

Administration och drift

Sedan vindparken färdigställdes har Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy svarat för en högklassig teknisk och kommersiell administration av vindparken.

 

Ägande

Ilmatar har utvecklat vindkraftsprojekten i Isosuo och Arkkuinsuo i nära samarbete med YIT Rakennus Oy. Ilmatar har sedermera förvärvat YIT:s andel av projektbolagets aktiestock och svarar nu till fullo för den fortsatta utvecklingen av projekten.

Ilmatar driver Isosuo vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Projektbolagets huvudkontor är Punkalaidun.

 

Nuläge

Punkalaidun kommun kungjorde den 9 mars 2020 att den delgeneralplan med rättsverkningar som möjliggör Isosuo vindkraftsprojekt har vunnit laga kraft. Punkalaidun kommuns byggnadstillsynssektion beviljade bygglov för de planerade vindkraftverken den 30 mars 2021. Byggloven möjliggör byggandet av sex vindkraftverk med en total höjd på maximal 210 meter. Besvär har anförts över byggloven hos förvaltningsdomstolen i Tavastehus och loven har inte ännu vunnit laga kraft. Ilmatar påbörjar sina vindmätningar som görs före investeringsbeslutet när byggloven har vunnit laga kraft, eventuellt under 2022.

 

Mer information lämnas av

Jussi Mäkinen
Projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]