Projects

Jokiperä

Laihia Under utveckling

Jokiperä i siffror

max. 20

Antal kraftverk

Bakgrundsfakta

Ilmatar har sedan december 2021 utrett möjligheter att bygga en vindpark med maximalt 20 kraftverk i Jokiperä i Laihela. Goda vindförhållanden och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att området är väl lämpat för vindkraftsproduktion.

Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och planområdet specificeras under de närmaste åren i utrednings- och planprocessen.

Det slutliga resultatet av planeringen påverkas bland annat av rapporter, utlåtanden, synpunkter och intressentdiskussioner i planläggningsprocessen och miljökonsekvensbedömningen (MKB).

Ilmatar driver Jokiperä vindkraftsprojekt genom Ilmatar Laihia Oy.

 

Nuläge

Ilmatar lämnade i maj 2022 in ett planläggningsinitiativ till Laihela kommun. Det möjliggör inledandet av en planläggningsprocess och ett omfattande utredningsarbete.

Laihela kommunstyrelse godkände enhälligt inledandet av en generalplan för vindkraft i Jokiperä vid sitt möte den 6 juni 2022. Planläggningsprocessen tar cirka två år. Byggandet av vindparken skulle börja tidigast år 2025.

 

Ytterligare information

Pietari Keskinen
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]