Projects

Julkuvaara

Paltamo Under utveckling

Julkuvaara i siffror

14-20 mw

Totaleffekt

2

Antal kraftverk

max. 350 m

Svephöjd

2026-2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar byggandet av en vindkraftspark som omfattar högst två vindkraftverk i området Julkuvaara i Puolango. Projektet i Julkuvaara är direkt kopplat till Hukkalansalo vindkraftspark i Paldamo på andra sidan kommungränsen.

Initiativet till att utöka vindkraftsprojektet i Paldamo till Puolango kom från de lokala markägarna. För Julkuvaara vindkraftspark utarbetas en egen, separat delgeneralplan för området i Puolango kommun, men miljökonsekvenserna för projektet och det närliggande projektet i Hukkalansalo i Paldamo bedöms i en gemensam miljökonsekvensbedömning (MKB). Placeringen av kraftverken specificeras under projekteringen.

Puolango kommunstyrelse har föreslagit för kommunfullmäktige att planläggningen för vindkraftsparken i Julkuvaara skulle inledas utifrån Ilmatars initiativ 29.4.2022.

Konsekvenserna av vindkraftsprojektet i Julkuvaara bedöms tillsammans med Ilmatars vindkraftsprojekt i Takiankangas och Hukkalansalo i Paldamo i en gemensam miljökonsekvensbedömning (MKB).

Miljökonsekvensprogrammet var framlagt i juni–augusti 2022 och det presenterades även vid ett tillfälle som var öppet för allmänheten i Jättiläisenmaa i Paldamo 15.6.2022. NTM-centralen i Kajanaland är kontaktmyndighet och leder förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten tillställdes 18 utlåtanden om bedömningsprogrammet.
Det lämnades in 17 åsikter, som undertecknats av sammanlagt 51 personer. Vissa huvudpunkter i åsikterna och utlåtandena lyftes fram i kontaktmyndighetens eget utlåtande. Kontaktmyndigheten ansåg det vara viktigt att olika genomförandealternativ granskas på ett mångsidigt sätt, inklusive en granskning av elöverföringsalternativen. I utlåtandet betonades särskilt en bedömning av gemensamma konsekvenser med andra vindkraftsprojekt.

Under hösten kommer Ilmatar att specificera placeringsplanen för kraftverken baserat på resultaten från utredningarna och de preliminära resultaten från konsekvensbedömningen. Genom att specificera kraftverksplatserna strävar man efter att skapa en plan som är så genomförbar och allmänt godtagbar som möjligt. Enligt den planerade tidsplanen överlämnas MKB-beskrivningen och tillhörande utredningar till NTM-centralen i slutet av januari 2023 och läggs fram för allmänheten i februari 2023. Samtidigt lägger Puolango kommun fram utkastet på den delgeneralplan som ska upprättas.
De handlingar som är förknippade med miljökonsekvensbedömningen för Takiankangas och Hukkalansalo (inkl. Julkuvaara) vindkraftsprojekt finns till påseende på webbplatsen för NTM-centralen i Kajanaland.

 

Ägande

Ilmatar Paltamo Oy har ansvaret för utvecklingen och den framtida driften av vindkraftsparkerna i Hukkalansalo och Takiankangas. Bolagets hemort är Paldamo.

 

Ytterligare information

Ville Huovinen
Projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]

Jussi Mäkinen
Projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]