Projects

Julkuvaara

Paltamo Under utveckling

Julkuvaara i siffror

14-20 mw

Totaleffekt

2

Antal kraftverk

max. 350 m

Svephöjd

2028

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar byggandet av en vindkraftspark som omfattar högst två vindkraftverk i området Julkuvaara i Puolango. Projektet i Julkuvaara är direkt kopplat till Hukkalansalo vindkraftspark i Paldamo på andra sidan av kommungränsen.

Initiativet till att utöka vindkraftsprojektet i Paldamo till Puolango kom från de lokala markägarna. För Julkuvaara vindkraftspark utarbetas en egen, separat delgeneralplan för området i Puolango kommun, men miljökonsekvenserna för projektet och det närliggande projektet i Hukkalansalo i Paldamo bedöms i en gemensam miljökonsekvensbedömning (MKB). Placeringen av kraftverken specificeras under projekteringen.

Puolango kommunstyrelse har föreslagit för kommunfullmäktige att planläggningen för vindkraftsparken i Julkuvaara skulle inledas utifrån Ilmatars initiativ 29.4.2022.

Konsekvenserna av vindkraftsprojektet i Julkuvaara bedöms tillsammans med Ilmatars vindkraftsprojekt i Takiankangas och Hukkalansalo i Paldamo i en gemensam miljökonsekvensbedömning (MKB).

Miljökonsekvensprogrammet var framlagt i juni–augusti 2022 och det presenterades även vid ett tillfälle som var öppet för allmänheten i Jättiläisenmaa i Paldamo 15.6.2022. NTM-centralen i Kajanaland är kontaktmyndighet och leder förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten tillställdes 18 utlåtanden om bedömningsprogrammet.
Det lämnades in 17 åsikter, som undertecknats av sammanlagt 51 personer. Vissa huvudpunkter i åsikterna och utlåtandena lyftes fram i kontaktmyndighetens eget utlåtande. Kontaktmyndigheten ansåg det vara viktigt att olika genomförandealternativ granskas på ett mångsidigt sätt, inklusive en granskning av elöverföringsalternativen. I utlåtandet betonades särskilt en bedömning av gemensamma konsekvenser med andra vindkraftsprojekt.

Studierna som rör bedömningen av projektets miljöpåverkan har genomförts, och en rapport för miljökonsekvensbedömningen (YVA-rapport) kommer att överlämnas till Kainuu Center för ekonomisk utveckling, transport och miljö. Den kommer att bli offentligt tillgänglig i juni 2023. En allmän tillställning kopplad till tillgängligheten av YVA-rapporten kommer att äga rum på en senare dag i augusti 2023, som meddelas i förväg.

Ilmatar Paltamo Oy ansvarar för utvecklingen och framtida drift av Hukkalansalo och Takiankangas vindparker. Företaget har sitt säte i Paltamo

 

Ytterligare information

Ville Huovinen
Projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]

Jussi Mäkinen
Projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]