Projects

Napalankalliot och Hietaharjunkangas

Kuortane Under utveckling

Napalankalliot och Hietaharjunkangas i siffror

259-370 MW

Totaleffekt

37

Antal kraftverk

2026-2027

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar utreder möjligheter till ett vindkraftsprojekt i den västra delen av Kuortane. Preliminärt kunde man i området placera cirka 37 vindkraftverk, varav 23 på den norra sidan om Seinäjoentie och 14 på den södra sidan. Det norra området kallas för Napalankalliot och det södra för Hietaharjunkangas.

Ilmatar har lämnat in ett planläggningsinitiativ om vindkraftsprojektet till Kuortane kommun och initiativet godkändes av Kuortane kommunfullmäktige 11.10.2021. Bifogat finns en karta som visar det preliminära planområdet. Antalet vindkraftverk, deras placering och planområdet kommer att specificeras under planprocessens gång när framtida utredningar görs. Avståndet till alla bostads- och semesterbyggnader kommer att vara minst två kilometer. I området finns det vissa semesterbyggnader vars ändrade användningsändamål har överenskommits med byggnadernas ägare.

Projektförberedelser

Projektet har fått ett starkt stöd från markägarna. Arrendeavtalen omfattar 67 fastigheter på Napalankalliot och 33 fastigheter på Hietaharjunkangas, dvs. totalt 100 fastigheter, vilket möjliggör nästan alla kraftverksplatser och tecknandet av avtal fortsätter. Vi hoppas att markägarna kontaktar Ilmatar om de inte ännu har ingått avtal.

Den första bulleranalysen är färdig. Analyskartan finns här: Bulleranalys för Kuortane

Tidsplan

OAS och MKB-planen har varit öppna för offentligt samråd under sommaren 2022 och MKB-rapporten och planutkastet kommer att vara öppna för samråd under sensommaren 2023.

Ytterligare information

Noora Jaakamo
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]