Projects

Napalankalliot och Hietaharjunkangas

Kuortane Under utveckling

Napalankalliot och Hietaharjunkangas i siffror

150-260 MW

Totaleffekt

26

Antal kraftverk

2026-2027

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar utreder möjligheter till ett vindkraftsprojekt i den västra delen av Kuortane. Preliminärt kunde man i området placera 26 vindkraftverk. Det norra området kallas för Napalankalliot och det södra för Hietaharjunkangas.

Ilmatar har lämnat in ett planläggningsinitiativ om vindkraftsprojektet till Kuortane kommun och initiativet godkändes av Kuortane kommunfullmäktige 11.10.2021. Bifogat finns en karta som visar det preliminära planområdet. Antalet vindkraftverk, deras placering och planområdet kommer att specificeras under planprocessens gång när framtida utredningar görs. Avståndet till alla bostads- och semesterbyggnader kommer att vara minst två kilometer. I området finns det vissa semesterbyggnader vars ändrade användningsändamål har överenskommits med byggnadernas ägare.

Projektförberedelser

Projektet har fått ett starkt stöd från markägarna. Arrendeavtalen omfattar 67 fastigheter på Napalankalliot och 33 fastigheter på Hietaharjunkangas, dvs. totalt 100 fastigheter, vilket möjliggör nästan alla kraftverksplatser och tecknandet av avtal fortsätter. Vi hoppas att markägarna kontaktar Ilmatar om de inte ännu har ingått avtal.

Tidsplan

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning (PMKB) och miljökonsekvensbeskrivningsplanen (MKB) har varit tillgänglig för granskning under sommaren 2022, och miljökonsekvensbeskrivningen och utkastet till plan kommer att vara tillgängliga för granskning från den 7 december 2023 till den 2 februari 2024.

Ytterligare information

Noora Jaakamo
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]