Projects

Sarvikangas

Utajärvi Under utveckling

Sarvikangas i siffror

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar utreder lämpligheten av ett område i närheten av Sarvikangas i Utajärvi kommun för vindkraftsproduktion. Det projekteringsområde som för närvarande granskas är cirka 56 km2 stort. Området i närheten av Sarvikangas i Utajärvi är ett stort, obebyggt skogsbruksområde.

Hösten 2021 beslutade Utajärvi kommun om att inleda ett förfarande för planeringsreservering, som syftar till att förtydliga situationen beträffande projekteringen av vindkraftsprojekt i området. Planeringsreserveringen är ett instrument som Utajärvi kommun använder för att stödja planeringen och det har utvecklats för ett behov där fler än ett vindkraftsbolag planerar projektpotentialen för vindkraft i samma område. Beviljande av planeringsreservering är inte ett löfte om ett egentligt planläggningsbeslut. Planeringsreserveringen är tidsbunden och gäller i två år för Sarvikangas. Planeringsreserveringen beviljas alltså till en projektaktör i ett visst område och så länge reserveringen är i kraft förväntas projektaktören utföra projektförberedelser och producera högkvalitativt material till stöd för den egentliga planläggningsansökan.

Ilmatar lämnade in en ansökan om planeringsreservering för projektet i Sarvikangas tillsammans med Winda Energy Oy. I sammanslutningen har Ilmatar ansvaret för projektutvecklingen och Winda Energy Oy:s arrendeavtal i området kommer att överföras till Ilmatars projektbolag när planläggningen för projektet inleds. Utajärvi kommunstyrelse beslutade vid sitt möte 30.11.2021 att bevilja planeringsreserveringen för området till den sammanslutning som bildats av Ilmatar Energy Oy och Winda Energy Oy. I och med planeringsreserveringen har Ilmatar fortsatt med förstudierna för vindkraftsprojektet i Sarvikangas och bland annat ansökt om viktiga utlåtanden som behövs för vindkraftsprojekt hos olika myndigheter.

Ilmatar är ett finskt energibolag, som utvecklar, bygger och driver vindkraftobjekt i Finland i syfte att ställa om strukturen i den finländska energiproduktionen i en mer miljövänlig riktning. Ilmatar kommer under de kommande åren att bygga vindkraftskapacitet på cirka 1 000 MW i Finland. Den el som Ilmatar producerar levereras till bolagets företags- och konsumentkunder. Som energibolag äger Ilmatar projekten långvarigt och deltar i projekten ända till slutet av livscykeln.

 

Preliminär tidsplan

Enligt den preliminära tidsplanen skulle det cirka två år långa planläggnings- och miljökonsekvensbedömningsförfarandet (MKB) börja under 2022.

Därefter förbereds byggfasen i cirka ett års tid och själva byggandet skulle infalla åren 2025–2026. Då skulle vindkraftsparken vara i produktion år 2027.

 

Markarrende

En gemensam vilja hos markägarna i området att arrendera marken är en förutsättning för att projektet ska framskrida. Den sammanslutning som bildats av Ilmatar Energy Oy och Winda Energy Oy har ingått arrendeavtal med markägarna i området och Ilmatar erbjuder alla markägare inom projekteringsområdet en möjlighet att arrendera mark för projekteringsfasen i första hand och senare för den egentliga vindkraftsproduktionen.

Grundprinciperna för utarrendering till en vindkraftspark är de samma för alla markägare och till exempel kommer de arrendeavtal som Winda Energy Oy tidigare har ingått att uppdateras så att innehållet blir det samma som i de avtal som Ilmatar tecknat, om Utajärvi kommun beslutar att inleda planläggningen för projektet.

 

Aktuellt

Ilmatar vill presentera framskridandet inom förstudiefasen för markägarna i området, berätta mer om arrendering samt öppet diskutera om förutsättningarna för att genomföra projektet på plats vid två markägarmöten som ordnas i Utajärvi.

Ilmatar ordnar markägarmöten med samma innehåll i Utajärvi torsdagen 9.6.2022 och fredagen 10.6.2022. Båda tillfällena ordnas i Hyvinvointitalo i Utajärvi (Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi) kl. 18.00–20.00. Markägarna är välkomna till platsen redan kl. 17 för att fritt diskutera projektet. Ni kan välja det datum som passar Er bäst och det är möjligt att delta i mötet även på distans. Kaffeservering på plats.

Vi ber Er anmäla Er till tillfällena i Utajärvi senast 7.6.2022 genom att skicka e-post till [email protected] eller ringa eller skicka ett sms till Olli-Pekka Nevalainen på numret 040-6700 252. I meddelandet ber vi Er meddela huruvida Ni har för avsikt att delta på plats eller på distans. Dessutom ber vi Er meddela vilkendera kvällen Ni deltar. Meddela även eventuella begränsningar i kosten.

Om Ni deltar på distans får Ni en länk i svarsmeddelandet. Använd den för att delta. Dessutom kan ni ställa frågor om projektet eller arrendering samt kommentera dessa per e-post eller telefon till projektutvecklingschef Lauri Vierto, som leder Sarvikangas-projektet på Ilmatar.

 

Mer information om projektet lämnas av

Lauri Vierto
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]