Projects

Takiankangas och Hukkalansalo

Paltamo Under utveckling

Takiankangas och Hukkalansalo i siffror

350-500 mw

Totaleffekt

50

Antal kraftverk

max. 350 m

Svephöjd

2028

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar två vindkraftsparker som placeras nära varandra i nordvästra delen av Paltamo. Hukkalansalo-projektområdet norr om Vaarankylä gränsar delvis till Puolankas kommungräns. Det västligare området Takiankangas, norr om byn Petäjälahti, gränsar å sin tur till både Vaala och Puolankas kommungränser. Enligt preliminära planer är det tänkt att det ska finnas 31 vindkraftverk i Takiankangas-området och 19 vindkraftverk i Hukkalansalo-området. De exakta placeringarna av vindkraftverken kommer att preciseras under planeringsprocessen baserat på resultaten av miljökonsekvensbedömningen.

Båda projektområdena har fått ett godkännande från försvarsmakten, vilket tillåter en maxhöjd för vindkraftverken på 350 meter. Båda områdena har också fått ett godkännande för flyghinder, vilket innebär att de planerade vindkraftverken inte utgör några begränsningar för civilflygtrafiken.

I naturundersökningarna har exempelvis flyttfåglarnas flygrutter, rovfåglarnas revir, skogshönsfåglarnas spelplatser och annan häckande fågelfauna följts under sommaren. Vegetation och naturtyper har kartlagts, och det har även utförts inventeringar av fladdermöss och flygekorrar, bland annat. Arkeologiska undersökningar har också utförts i områdena där de planerade vindkraftparkerna och de bedömda elkraftledningsrutterna finns.

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet var tillgängligt för allmänheten att granska mellan juni och augusti 2022, och det presenterades även vid ett öppet möte på Jättiläisenmaa i Paltamo den 15 juni 2022. Regionala statsförvaltningsverket för Kainuu är den samordnande myndigheten för bedömningsprocessen. 18 utlåtanden skickades in om bedömningsprogrammet.

Det inkom totalt 17 synpunkter, med totalt 51 undertecknare. I den samordnande myndighetens eget utlåtande lyftes huvudpunkterna från synpunkterna och utlåtandena fram. Den samordnande myndigheten betonade vikten av en mångsidig undersökning av olika genomförandealternativ, inklusive granskning av alternativ för elkraftöverföring. Särskilt betonades bedömningen av samverkande effekter med andra vindkraftsprojekt i utlåtandet.

Utredningarna som rör miljökonsekvensbedömningen av projektet har slutförts och en rapport över miljökonsekvensbedömningen kommer att överlämnas till den regionala statsförvaltningsmyndigheten. Rapporten kommer

att göras tillgänglig för allmänheten i juni 2023. Ett offentligt möte om rapporten kommer att hållas vid ett senare tillfälle i augusti 2023. Detaljplanerna för områdena kommer att göras tillgängliga för allmänheten att granska av Paltamo kommun i augusti 2023.

Ilmatar Paltamo Oy ansvarar för utvecklingen och framtida drift av Takiankangas- och Hukkalansalo-vindkraftparkerna. Företaget har sitt säte i Paltamo.

Dokumenten som rör miljökonsekvensbedömningen av Takiankangas- och Hukkalansalo-vindkraftprojekten finns på webbplatsen för Regionala statsförvaltningsverket för Kainuu.

Ytterligare information

Ville Huovinen
Projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]

 

Jussi Mäkinen
Projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]