Projects

Takiankangas och Hukkalansalo

Paltamo Under utveckling

Takiankangas och Hukkalansalo i siffror

350-500 mw

Totaleffekt

50

Antal kraftverk

max. 350 m

Svephöjd

2026-2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar två sinsemellan närliggande vindkraftsparker i den nordvästra delen av Paldamo. Projektområdet i Hukkalansalo norr om Vaarankylä avgränsas delvis av kommungränsen mot Puolango. Det mer västra området Takiankangas norr om Petäjälahti by avgränsas å sin sida av kommungränserna mot Vaala och Puolango. Enligt de preliminära planerna planeras nu 31 kraftverk i Takiankangas område och 19 kraftverk i Hukkalansalo område. Mer detaljerad utplacering av kraftverken specificeras baserat på resultaten från miljökonsekvensbedömningen när planläggningen görs.
Vartdera projektområdet har fått ett positivt utlåtande från försvarsmakten, som godkänner en kraftverksstorlek på upp till 350 meter. För vartdera området har även positivt ett flyghinderutlåtande erhållits, det vill säga de planerade kraftverken medför inga begränsningar för den civila flygtrafiken.

För närvarande pågår förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för projekten och en omfattande mängd olika utredningar har utförts under 2022. I naturutredningarna har man bland annat följt fåglarnas flyttrutter, rovfåglarnas revir, skogshönsens spelplatser samt övriga häckande fåglar under sommaren. Vegetationen och naturtyperna har kartlagts och kartläggningar av bland annat fladdermöss och flygekorrar har gjorts. Dessutom har arkeologiska utredningar gjorts för de planerade vindkraftsparkerna och områdena för de elöverföringsrutter som bedömts.
Miljökonsekvensprogrammet var framlagt i juni–augusti 2022 och det presenterades även vid ett tillfälle som var öppet för allmänheten i Jättiläisenmaa i Paldamo 15.6.2022. NTM-centralen i Kajanaland är kontaktmyndighet och leder förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten tillställdes 18 utlåtanden om bedömningsprogrammet.
Det lämnades in 17 åsikter, som undertecknats av sammanlagt 51 personer. Vissa huvudpunkter i åsikterna och utlåtandena lyftes fram i kontaktmyndighetens eget utlåtande. Kontaktmyndigheten ansåg det vara viktigt att olika genomförandealternativ granskas på ett mångsidigt sätt, inklusive en granskning av elöverföringsalternativen. I utlåtandet betonades särskilt en bedömning av gemensamma konsekvenser med andra vindkraftsprojekt.

Under hösten kommer Ilmatar att specificera placeringsplanen för kraftverken baserat på resultaten från utredningarna och de preliminära resultaten från konsekvensbedömningen. Genom att specificera kraftverksplatserna strävar man efter att skapa en plan som är så genomförbar och allmänt godtagbar som möjligt. Enligt den planerade tidsplanen överlämnas MKB-beskrivningen och tillhörande utredningar till NTM-centralen i slutet av januari 2023 och läggs fram för allmänheten i februari 2023. Samtidigt lägger Paldamo kommun fram utkasten på de delgeneralplaner som ska upprättas.

De handlingar som är förknippade med miljökonsekvensbedömningen för Takiankangas och Hukkalansalo vindkraftsprojekt finns till påseende på webbplatsen för NTM-centralen i Kajanaland.

 

Ägande

Ilmatar Paltamo Oy har ansvaret för utvecklingen och den framtida driften av vindkraftsparkerna i Hukkalansalo och Takiankangas. Bolagets hemort är Paldamo.

 

Ytterligare information

Ville Huovinen
Projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]

 

Jussi Mäkinen
Projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]