Projects

Tuuramäki

Virrat Under utveckling

Tuuramäki i siffror

120-200 MW

Totaleffekt

16

Antal kraftverk

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Projektbolaget Ilmatar Virrat Oy, som ägs av Ilmatar Energy Oy, planerar att bygga en vind- och solarkraftspark i området Tuuramäki, som gränsar till staden Virrats nordvästra gräns och har inlämnat en motion till staden om upprättandet av en delgeneralplan för att möjliggöra byggandet av vindkraft. Planläggningsinitiativet har godkänts i Virrats stadsstyrelse 20.6.2022. Generalplanen skulle upprättas så, att den skulle kunna användas som grund för byggnadslov för vindkraftverk i enlighet med 77 a § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Projektbeskrivning

Det preliminära delgeneralplaneområdet för vindkraftsprojektet i Tuuramäki gränsar i nordväst till kommungränsen mellan Virrat och Seinäjoki och ligger väster om Seinäjoki, i områdena Tuuraneva-Sulkueeneva-Isoneva. Planeringsområdet för Ilmatars vindkraftsprojekt i Tuuramäki ligger i sin helhet på staden Virrats område. Den preliminära arealen för det planerade området är cirka 2 790 ha.

Ilmatar planerar att i området Tuuramäki bygga en vindkraftspark med 16 kraftverk. Den nominella effekten för ett enskilt kraftverk är cirka 6–10 MW (megawatt) och vindkraftverken kommer att byggas enligt den tillgängliga tekniken vid tidpunkten för genomförandet. Planens avgränsning, kraftverkens placering och det totala antalet kraftverk kommer att preciseras under planprocessen med hänsyn till utredningar, utlåtanden, åsikter och intressentdiskussioner under planläggningsprocessen och bedömningen av miljökonsekvenser (MKB).

Planeringsområdet för vindkraftsprojektet i Tuuramäki har i den år 2017 godkända och gällande Birkalands landskapsplan 2040 angetts som ett betydelsefullt område för vindkraftsproduktion på landskaps- och regional nivå med markeringen tv1 (Tuuraneva). I enlighet med den gällande landskapsplanen är det möjligt att i Tuuramäki planeringsområde placera tio eller flera vindkraftverk. Övriga markeringar i planeringsområdet enligt den gällande landskapsplanen är området Eot, som är viktigt med tanke på torvproduktionen.

I förundersökningen för Ilmatars vindkraftsprojekt i Tuuramäki har man beaktat ett avstånd till bebyggelse på minst en och en halv kilometer mellan de planerade kraftverken och närmaste fasta bosättning eller fritidsbosättning. På kartan visas det område där det preliminärt är möjligt att placera kraftverken och där kraftverken enligt detta avstånd till bebyggelse kan placeras. För att undvika missförstånd bör det konstateras att den exakta placeringen av kraftverken, antalet kraftverk och delgeneralplaneområdets slutliga avgränsning kommer att preciseras under planläggningsprocessen utgående från bland annat utförda utredningar och inlämnade utlåtanden och åsikter.

Miljökonsekvenserna minimeras genom noggrann planering. Ilmatar har föreslagit att planläggningen av vindkraftsprojektet i Tuuramäki och MKB-förfarandet ska genomföras som ett ad hoc-förfarande och att man i projektet inte ska tillämpa det gemensamma förfarande som möjliggörs enligt 22 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. I Tuuramäki vindkraftsprojekt samordnas dock delgeneralplane- och MKB-processerna till exempel vad gäller infotillfällen och myndighetsförfaranden.

Försvarsmakten har gett ett positivt utlåtande om projektplanen för kraftverken, vars totala höjd får uppgå till högst 320 meter. Försvarsmakten motsätter sig inte byggandet av de planenliga vindkraftverken i området Tuuramäki i Virrat. Försvarsmaktens utlåtande är sekretessbelagt.

 

Tidsplan

Ilmatar strävar efter att fortskrida med utarbetandet av projektets delgeneralplan och MKB-förfarandet enligt följande generella tidsplan:

  • Programmet för deltagande och bedömning gällande delgeneralplanen (PDB) och MKB-programmet bereds under sommaren och hösten 2022 och framläggs till påseende i slutet av år 2022.
  • Med beaktande av de utlåtanden och åsikter som inlämnats under PDB- och MKB-programmen bereds ett planutkast och en MKB-beskrivning, som beroende på bland annat de utredningar som krävs uppskattningsvis blir klar på våren 2023 och framläggs därefter till påseende.
  • Med beaktande av de utlåtanden och åsikter som inlämnats gällande planutkastet och MKB-beskrivningen bereds ett planförslag i slutet av år 2023.
  • Planen skulle behandlas och godkännas i kommunfullmäktige på våren år 2024.
  • Byggtillstånd söks efter att planen har godkänts.
  • Byggandet skulle preliminärt kunna inledas år 2025 och vindkraftsparken skulle då vara i drift år 2027 eller 2028.
  • Beroende på den tekniska utvecklingen är vindkraftsparken i drift cirka 30–40 år, varefter vindkraftsleverantören demonterar anläggningen och platsen anpassas till landskapet. Övrig parallell verksamhet (bland annat skogsbruk, jakt och rekreation) är tillåtet på området även under den tid vindkraftverken är i drift.

Status

MKB-beskrivningen och utkastet till plan för Tuuramäki kommer att läggas fram sommaren 2024, då även ett möte för allmänheten kommer att hållas i Kurjenkylä kommunhus.

Ytterligare information

Kirsi Kyllönen
projektutvecklingschef
Ilmatar
+358 40 151 1677
[email protected]