Vår reglerkraft

Vår reglerkraft

Energi att vara stolt över!

Ilmatar satsar kraftigt på flexibel användning av förnybar energi med energilagring.

Ilmatar har utvecklat, planerat, byggt och underhållit parker för förnybar energi i mer än 10 år. Ilmatar svarar också för att sälja den producerade elen till marknaden samt äger parker som företaget bygger.

Med den ökade produktionen av förnybar energi har det blivit viktigt att vid sidan av elproduktionen planera, utveckla och bygga lösningar för att lagra förnybar energi. Lagring behövs för att balansera situationer då produktionen av förnybar energi är för låg eller för hög och därigenom utjämna eltillgången och prisfluktuationerna på marknaden.

Ilmatar strävar efter att lokalisera lagringen av förnybar energi till platser där Ilmatar redan har vind- och solenergiproduktion. På så sätt kan lagringslösningarna byggas nära befintlig infrastruktur och markanvändningen är effektiv. Andra fördelar med att lokalisera produktion och lagring till samma plats är minskade överföringsförluster och samutnyttjande av redan byggd infrastruktur, såsom transformatorstationer. Energilagting ger heltäckande verktyg för effektstyrning både inom parken och i relation till det nationella elnätet.