Projects

Huttusenlehto

Sonkajärvi Suunnitteluvaiheessa

Huttusenlehto numeroina

120-250 MW

Kokonaisteho

20-25

Voimaloiden määrä

2027-2028

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Sonkajärvi Oy (Y-tunnus 3252712-2) suunnittelee Sonkajärven kunnan itäosiin sijoittuvalle Huttusenlehdon alueelle tuulivoimapuiston toteuttamista. Ilmatar Sonkajärvi Oy on tehnyt Sonkajärven kunnalle aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman rakentamisen mahdollistamiseksi. Osana aloitetta Ilmatar Sonkajärvi Oy on toimittanut kunnalle kaavoitussopimuksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokouksessa 26.9.2022. Hankkeen osayleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti.

Ilmatar Energy Oy on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee rakentamaan Suomeen 2027 mennessä 1000 MW tuulivoimakapasiteetin omaan omistukseensa ja tavoitteena on rakentaa 2027 jälkeen 1000 MW tuulivoimaa lisää. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen.

Tällä hetkellä Ilmatar rakentaa tuulivoimapuistoja Kurikassa (8 voimalaa) ja Humppilan-Urjalan alueella (6 voimalaa), Somerolla (4 voimalaa) ja Kristiinankaupungissa (9 voimalaa). Tällä hetkellä suurin Ilmattaren rakenteilla oleva hanke on Alajärvellä sijaitseva Louhukankaan ja Möksyn tuulivoimahanke, jossa 36 voimalan yhteensä 216 MW sähköntuotanto käynnistyy vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankekuvaus

Huttusenlehdon tuulivoimahankkeen alustava osayleiskaava-alue sijaitsee Sonkajärven kunnan itäosassa noin 15 kilometrin etäisyydellä Sonkajärven kirkonkylältä (liite 1.). Hankkeen suunnittelualue (liite 2.) sijoittuu Pörönsuo-Volkansuo-Antikaissuo-Pohjankangas-alueille. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 400 hehtaaria.

Ilmatar suunnittelee Huttusenlehdon alueelle yhteensä maksimissaan noin 20-25 voimalan tuulivoimapuistoa. Hankkeessa yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho on noin 6-10 MW (megawattia) ja tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400+110 kV Järvilinja-voimajohtoyhteyttä Vaalan ja Joroisten välille Sonkajärven hankealueiden länsipuolella. Huttusenlehdon tuulivoimahankkeen ulkoisen sähkönsiirron osalta tullaan tutkimaan vaihtoehtoa, jossa tuulivoimapuisto liitettäisiin tämän Järvilinjan yhteyteen rakennettavaan uuteen 400 tai 110 kV kytkinlaitokseen. Tuulivoimahankketta varten rakennettaisiin tässä tapauksessa uusi itä-länsisuuntainen 110 tai 400 kV voimajohto, jonka pituus olisi noin 35 kilometriä riippuen uuden kytkinlaitoksen sijainnista.

Huttusenlehdon tuulivoimahankkeen suunnittelualuetta ei ole esitetty Ympäristöministeriö 15.1.2014 vahvistamassa ja voimassa olevassa Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi. Pohjois-Savon liitto on kuitenkin käynnistänyt Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 valmistelun ja sen 2. vaihe on ollut nähtävillä luonnosvaihtoehtoina 11.1.-14.3.2022. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen valmisteluvaiheessa on tunnistettu tarve maakunnan tuulivoimapotentiaalin uudelleentarkastelulle ja osana maakuntakaavatyötä on valmistunut 30.9.2021 FCG Finnish Consulting Group Oy:n laatima Pohjois-Savon tuulivoimapotentiaaliselvitys. Selvityksessä Huttusenlehdon alue on tunnistettu tuulivoimapotentiaaliseksi alueeksi, mutta se ei ole valikoitunut maakuntakaavaluonnokseen nostettavaksi jatkotarkastelualueeksi. Ilmatar Energy Oy on käynyt Huttusenlehdon alueeseen liittyen keskusteluja Pohjois-Savon liiton kanssa alueen nostamiseksi mukaan maakuntakaavan seuraavaan ehdotusvaiheeseen.

Ilmattaren Huttusenlehdon tuulivoimahankkeen esiselvitystä on ohjannut vähintään puolentoista kilometrin asutusetäisyys suunniteltujen voimalasijaintien ja lähimmän vakituisen asutuksen ja vapaa-ajan asutuksen välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tarkat voimalasijainnit, voimaloiden lukumäärä ja lopullinen osayleiskaava-alueen rajaus tulevat täsmentymään muun muassa kaavaprosessin aikana tehtävien selvitysten ja saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.

Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla. Ilmatar esittää, että Huttusenlehdon tuulivoimahankkeen kaavoitus ja YVA-menettely suoritetaan erillismenettelyinä, eikä hankkeessa sovelleta YVAL 22 § mahdollistamaa yhteismenettelyä. Huttusenlehdon tuulivoimahankkeessa osayleiskaava- ja YVA-prosesseja yhteensovitetaan kuitenkin esimerkiksi yleisötilaisuuksien ja viranomaismenettelyjen osalta.

Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 350 metriä. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Sonkajärven Huttusenlehdon alueelle. Puolustusvoimien lausunto on salassa pidettävä.

Aikataulu

Ilmatar pyrkii etenemää hankkeen osayleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn osalta seuraavan yleisaikataulun mukaisesti:

• Osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma valmistellaan loppuvuodesta 2022 ja asetetaan nähtäville keväällä 2023.
• OAS ja YVA-ohjelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaluonnos ja YVA-selostus, joka valmistuu mm. tarvittavista selvityksistä riippuen arviolta syksyllä 2023 ja asetetaan sen jälkeen nähtäville.
• Kaavaluonnokseen ja YVA-selostukseen saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaehdotus keväällä 2024.
• Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa sijoittuisi vuodelle 2024.
• Kaavan hyväksymisen jälkeen haetaan rakennusluvat.
• Rakentaminen voisi alkaa alustavasti vuonna 2025, jolloin tuulivoimapuisto voisi olla tuotannossa vuonna 2027-2028.
• Tuulivoimapuisto on tuotannossa teknologisesta kehityksestä riippuen noin 30-40 vuotta, jonka jälkeen tuulivoimatoimija purkaa laitteistot ja maisemoi alueen. Muu rinnakkainen toiminta (mm. metsätalous, metsästys ja virkistyskäyttö) on alueella sallittua myös tuulivoimaloiden käytön aikana.

Lisätiedot

Lauri Vierto
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]